Sammanträde
Publicerad 2022-01-18
Uppdaterad 2022-01-24 11:05
Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad. Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna är samma personer som tillika utgör kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kallelse och protokoll