Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-14 13:25
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Grundprincipen i Sverige är att viltskador ska förebyggas. Det ska i första hand ske genom jakt. Vissa arter är dock fredade, och för dessa kan jakt inte användas i första hand för att förebygga skador som de orsakar. Sala jägargille bedriver jakt i Sala kommun.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se