Informationstjänst
Publicerad 2021-04-27
Uppdaterad 2021-04-27 08:55
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Enligt miljöbalken ska bostäder m.m. hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Skadedjur är de djur som orsakar olägenhet för människor eller medför risk för olägenhet, till exempel råttor och insekter av olika slag.

Ansvar

Åtgärder ska vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om du får problem med skadedjur och bor i flerfamiljshus ska du i första hand prata med din fastighetsägare eller hyresvärd. Dessa har ofta kontrakt med någon firma som jobbar med skadedjursbekämpning. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten.

Bor du i villa kan du ta kontakt med de privata företag som arbetar med sanering av skadedjur och insekter för att få hjälp och råd. Det kan också vara lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag. Företag som jobbar med skadedjursbekämpning hittar du på Gula sidorna i telefonkatalogen under rubriken "Sanering". Miljöenheten bedriver inte saneringsskytte.

Störande fåglar

Miljöenheten får ofta in klagomål på fåglar som för oljud och skräpar ned. Avskjutning av fågel anses i allmänhet endast ha en kortvarig effekt. Kajor lever i flock utanför häckningstiden och är starkt socialt rangordnade. I samband med rangordning kan ljudnivån vara hög, främst på hösten när ungfåglarna ansluter sig. Skjuter man bort en i ledande ställning börjar rangordningen om.

Viktigare kan vara att fåglar hålls borta från de platser där de stör (till exempel under tak vid sovrum) genom att man förhindrar att fåglarna kommer till sina sittplatser. Detta kan göras med hjälp av nät eller genom uppspända trådar, speciella preparat eller liknande. Mata inte vilda fåglar. Detta gör att de drar sig närmare stadsmiljön och riskerna för störning ökar.

För att fåglar ska kunna räknas som en olägenhet för människors hälsa, krävs enligt lagen miljöbalken ganska mycket. T ex har Mark- och miljödomstolen fastställt att skränande ljud och spillning från fåglar i 25-30 råkbon i anslutning till ett flerbostadshus, ej utgör olägenhet för människors hälsa enligt lagen miljöbalken.

Här kan du läsa mer om Fåglar i tätort

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se