Informationstjänst
Publicerad 2017-07-19
Uppdaterad 2023-02-17 09:55
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Som hund- eller kattägare har du ett stort ansvar. Både hund och katt kräver en hel del socialt sällskap, kan vara störande för grannar, och du måste se till att du tar hand om dina djurs behov på rätt sätt. Hundar ska dessutom märkas och registreras, och plockas upp efter när du rastar dem.

Störande katter

Många har stor glädje av katten som sällskapsdjur, medan andra upplever katter som en stor störning. Kraven som ställs på kattägare är att katten ska tas om hand så att den inte stör omgivningen. Den som matar en katt ses i lagens mening som ägare.

Sedan den 1 maj 2008 gäller nya bestämmelser som bland annat innebär att katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. En katt har rätt att få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

Kattägarens ansvar

Enligt 36 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Nedan följer några tips för vad du som kattägare bör tänka på;

 • Visa respekt för dina grannar och för dialog med dem för att undvika osämja. Uppmana dem att kontakta dig om katten ställer till med något samt fråga vad de tycker om att din katt går fri. Kanske kan ni kompromissa i vissa frågor?
 • Kastrera din katt, den slutar att markera revir och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv.
 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kom ihåg att det krävs tillstånd för att hålla tio katter eller mer om de är äldre än 12 månader.
 • Märk katten genom att förse den med ett halsband med kontaktuppgifter. Katter kan även märkas med identifieringsnummer i örat hos veterinär. Märkning kan förhindra att din katt råkar illa ut, bedöms den som övergiven riskerar den att avlivas.
 • Om katten är van att gå på låda inomhus ställ gärna en kattlåda utomhus också, det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.
 • Vill du vara på den säkra sidan håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer, detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.

Om katten hålls inomhus, tänk då på att den ska ha tillgång till miljöberikning såsom upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen samt kattlåda.

Om du känner dig störd av katter

Om du känner dig störd kontakta i första hand kattens ägare. Du som hyr din bostad kan kontakta fastighetsägaren om du inte får gehör hos kattägaren. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner. Nedan följer några tips för hur du kan freda dig mot oönskade katter;

 • Om katten förorenar på olämpliga platser kan avskräckande preparat placeras ut. Lägg t.ex. ut citronskal, kaffesump, pepparkorn, eller krossade malkulor. Ev. kan katten även hållas borta genom att plantera ut lavendel, rosmarin eller vitlöksklyftor som fått gro i kylen. Att spruta vatten med pressad vitlök i på marken ska också kunna avskräcka.
 • Täck jorden med skiffer eller barkmull så att katten får svårt att gräva.
 • I handeln finns ”kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter, men inte uppfattas av det mänskliga örat.
 • Spruta/kasta vatten på katten om den kommer in på tomten. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då denna kan orsaka allvarliga skador på katten!
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår och/eller kattavföring på sig.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster med nät som du önskar hålla öppna.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsakerna.
 • Om du bor i en förening kan ni gemensamt vidta åtgärder. En större förening kan eventuellt förhandla till sig rabatt på kastrering till dess medlemmars katter.

Miljöenhetens uppdrag - kattfrågor

Miljöenhetens uppdrag är bland annat att utreda, med lagen miljöbalken som underlag, om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens.

Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det vill säga det anses ej som olägenhet av betydelse. För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett stort antal katter, t.ex. en så kallad kattsamlare.

Herrelösa katter

Herrelösa katter får fångas in och lämnas till polismyndigheten som hittegods. Om du är helt säker på att en katt är herrelös får den avlivas av jakträttshavaren (markägaren) eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Mer om lagstiftning inom området finner du i rapporten Kattprojektet (se relaterade länkar).

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Hundrastgårdar

Om du tycker att din hund behöver springa fritt och du inte har någon tomt eller annan plats där detta passar så finns det så kallade hundrastgårdar där hundarna fritt kan springa runt utan koppeltvång inom ett inhägnat område. Just nu finns det bara en hundrastgård i Sala (på Bryggeriområdet).

Stolpar med hundpåsar i Salas tätort

Stadens offentliga platser är till för alla. Därför har tekniska kontoret valt att sätta upp stolpar med gratis hundpåsar. Stolpar och påsar är reklamfinansierade och bekostas därmed inte av skatteintäkter. Placeringen har tagits fram i dialog med parkpersonalen. De 20 tavlorna med påsar är uppsatta i anslutning till en papperskorg. 

Sala är en ovanligt hundtät kommun med ca 13 % hundar/invånare, jämfört med riksgenomsnittet 8 % (Statistik SCB 2014-12-31). För både parkpersonal och lekande barn är efterlämnat bajs på våra offentliga platser en sanitär olägenhet och ett arbetsmiljöproblem. Se därför till att plocka upp det din hund lämnar efter sig; detta är reglerat i lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun. De papperskorgar som finns efter gång- och cykelvägar och i staden är tänkta även för använda hundpåsar. 

I kommunens lokala ordningsföreskrifter är det också reglerat att man har skyldighet att hålla sin hund kopplad på allmän plats. På badplatser får inte hundar vistas mellan 15 maj och 15 september. Ordningsföreskrifterna gäller hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund. Undantag är ledarhund för synskadad samt polishund i tjänst.