Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Sala kommun, Stab

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur kommuner och landsting agerar som arbetsgivare och hur de utformar sina verksamheter har stor betydelse för kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Jämställdhetsarbete i skolorna

Skolorna i Sala kommun arbetar ständigt med att förespråka jämställdhet redan från unga åldrar hos eleverna. I skolornas likabehandlingsplaner samlas definitioner och begrepp som ska hjälpa lärare, elever och föräldrar att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Planerna ska också visa hur verksamheten förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Relaterade tjänster