Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Sala kommun, Stab

Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.

Vad Sala kommun ser som mångfald

I Sala kommun innebär mångfald att alla människors lika rättigheter och möjligheter gynnas - oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Vår kommun arbetar för att all verksamhet i möjligaste mån ger alla oavsett bakgrund, den hjälp och det stöd de behöver för att kunna vara aktiva i samhället och förstå information om den samhällsservice de behöver.