StartKommun och politikPress och nyheterSala kommuns grafiska profil
Informationstjänst
Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2023-11-23 13:11

Vår grafiska profil är vår signatur. I alla våra verksamheter ska den tydligt förmedla att kommunen är den gemensamma avsändaren.

Sala kommuns grafiska manual

Den grafiska profilen är antagen av kommunstyrelsen som en riktlinje. Anvisningar för riktlinjens praktiska tillämpning och användning finns beskriven i en grafisk manual. Manualen är ett levande dokument som utefter behov löpande uppdateras med nya tillägg och då utges som nya revisioner.

Sala kommuns grafiska manual (pdf)

Tre goda skäl

Ökad igenkänning

Utan en tydlig signatur riskerar kommunens verksamheter inte få den uppmärksamhet de förtjänar. Kommunen har en omfattande, bred och väl spridd kommunikation med gott om tillfällen för att öka kännedomen om Sala kommuns närvaro. Genom att konsekvent använda en enhetlig grafisk profil ökar igenkännbarheten, genomslaget och effektiviteten i kommunikationen.

Ökad trovärdighet

Ett spretigt och oprofessionellt uttryck i Sala kommuns kommunikationsmaterial ger trovärdigheten inåt och utåt en onödig knäck. En stabil och säker grafisk profil ökar inte bara trovärdigheten utan skänker även stolthet och trygghet, såväl internt som externt.

Ökat fokus på innehåll

Genom att inte behöva lägga onödig tid och energi på utseende och form kan användare istället koncentrera sig på själva budskapets innehåll. En grafisk profil med tillhörande regelverk och mallar kan på så sätt vara ett effektivt verksamhetsstöd.

Sala kommunlogotyp och vapen för nedladdning - regler

Ska du använda kommunlogotypen i kommersiellt syfte kräver detta ett godkännande från kommunen.

Kontakta kommunikationsenheten för mer information om kommunens grafiska profil och vid särskilda behov av logotypunderlag eller eventuellt annat grafiskt material som ingår i profilmanualen.

Rätten att bära vapen

Det är Riksarkivet som har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom rådgivning och framställning av modellritningar.

När det gäller tillåten användning av kommunens vapen följer kommunen Statsheraldikerns rekommendationer.

Statsheraldikerns rekommendationer

Allemansrätt

Kommunen äger sitt vapen och följaktligen är det fritt för den att använda detta i obegränsad utsträckning. Kommunvapen används emellertid inte endast för att symbolisera kommunen som en myndighet, utan även av andra för att symbolisera kommunens geografiska område – vid nyhetsrapportering, evenemang, på souvenirer och vykort, bildekaler och som privat dekoration.

I dessa sammanhang är kommunvapnet fritt för användning. Kommunen ska inte ge tillstånd eftersom det inte behövs. Användaren behöver inte ens fråga om lov. Exempelvis får en privatperson hissa upp en kommunflagga på sin flaggstång. Han riskerar dock att fastigheten av andra blir betraktad som kommunens.

Det må betraktas som enbart positivt att en invånare vill ge utryck för sin kommuntillhörighet genom att använda sig av kommunvapnet – bara det görs på rätt sätt.

Kommersiell användning

Om däremot en näringsidkare vill använda kommunens vapen som en del av sin logotyp eller varumärke, ska tillstånd inhämtas hos kommunen. Vid tillståndsgivning bör kommunen framhålla att näringsidkaren icke får ensamrätt till själva vapnet – detta för att garantera att även andra får utnyttja denna möjlighet samt att kommunen undantar användning av en ev. murkrona.

Författningar

SFS 1970:498, Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

SFS 1973:686 Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen.  

SFS 1976:100, Förordning om vissa officiella beteckningar.

Kommunens logotyp

Färgversion

För användning på vit bakgrund (skall-krav).

Sala kommunlogotyp-färgversion
Sala kommunlogotyp-färgversion

Färgversion för tryckeri (eps) | Färgversion för office och webb (png) | Färgversion (svg)

Svartvit version

Vid användning på ljusa bakgrunder

Sala kommunlogotyp-svartvit version
Sala kommunlogotyp-svartvit version

 Svart för tryckeri (eps) | Svart för office och webb (png) | Svart (svg)

Vit version

Vid användning på mörka bakgrunder

Sala kommunlogotyp - vit version

Vit för tryckeri (eps) | Vit för office och webb (png) | Vit (svg)

Kommunens vapen

Bruket av symbolerna i kommunens vapen finns belagt redan före de äldsta stadsprivilegierna 1624, då som sigill och myntprägel.

Stadsvapnets utformning var häftigt omdebatterad under såväl 1920-, 30- och 40-talet. I tvistens centrum stod månskäran, där bland annat dåvarande riksheraldikern yrkade på ett vapen utan skära. Frågan kom slutligen att avgöras av stadsfullmäktige 1947 sedan Sala Allehanda anordnat en läsaromröstning som utföll med 577 röster för och 30 röster mot skäran. En formell fastställelse av Sala stadsvapen gjordes därefter hos Kungl. Maj:t år 1948. Med kommunreformen 1971 övergick stadsvapnet till att bli den nybildade kommunens vapen.

Blasonering och symboler

Ett heraldiskt vapens utformning bestäms och fastställs utifrån den skriftliga vapenbeskrivningen, den så kallade blasoneringen. För vårt kommunvapen lyder denna:

I blått fält en bergsmansslägga och ett bergjärn i kors och däröver en tilltagande måne, allt av silver.

Blasoneringen registrerades för skydd år 1975 hos PRV.

Sala kommuns vapen
Sala kommunvapen

Tecknen på skölden symboliserar silverbergsbruk. Det vänstra av de korslagda verktygen är en berghammare, eller knoster, och det högra är ett bergjärn. Bergsbruksymbolen är gammal och internationell och tecknet för metall varierar naturligtvis mellan olika gruvor. Månskäran är ett flera tusen år gammalt tecken för silver.

Om näringsidkare vill använda kommunens vapen som en del av sin logotyp eller varumärke, ska tillstånd inhämtas hos kommunen.

Kommunvapnet - variant med murkrona

Kommunens vapen finns även med tillägg av en murkrona. I kommuner som tidigare varit städer kan man kröna vapnet med en så kallad murkrona – en stiliserad stadsmur, vanligen med fem hängtorn. Murkronan tillkom på 1700-talet som tillbehör till vapnet som inte tas med på den registrerade prototypen.

Kommunvapnet - variant med murkrona
Sala kommunvapen med murkrona

Denna variant bär en mer officiell prägel och ska endast användas i särskilda tillämpningar. Varianten är företrädesvis reserverad för kommunens politiker och kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunen tillåter inte näringsidkare använda vapnet med murkrona i kommersiella syften, exempelvis egna varumärken eller logotyper.