Informationstjänst
Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2023-02-17 11:40

Om du vet vilken kommunal nämnd eller förvaltning som har hand om den handling du vill ta del av är det enklast att kontakta registratorn på den aktuella nämnden/förvaltningen. I annat fall kan kommunstyrelsens förvaltning hjälpa till.

Vad är allmänna handlingar?

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och den ger möjlighet till insyn i all offentlig verksamhet. Den har en definition av vad en handling är för något. Enkelt uttryckt kan en handling beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll, tjänsteskrivelser men också e-post, video- eller bandupptagningar.

En handling kan komma till kommunen från en annan myndighet, ett företag eller en privatperson. Den kan också  komma från någon som arbetar i kommunen eller från någon av kommunens politiska nämnder. Handlingar som inkommit, förvaras eller upprättats hos kommunen räknas som allmänna handlingar. Detta gäller dock inte alla handlingar, exempel på detta undantag kan nämnas tjänstemännens interna arbetsmaterial, innan detta slutbehandlats.

Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen. Se Regler för sekretess.

Ett ärendes hantering

  1. Handlingen registreras som ett ärende i ett diarium. Om handlingen tillhör ett ärende som redan finns i diariet, så registreras handlingen med det ärendets nummer.
  2. Om synpunkter på ärendet behövs från någon annan myndighet skickas en remiss dit.
  3. En tjänsteperson inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.
  4. Remissvar/tjänsteyttrande kommer in.
  5. När ett ärende har beretts färdigt, läggs det in i en föredragningslista för att tas upp på den politiska nämndens möte.
  6. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.
  7. Beslutet lämnas ut till berörda.
  8. Ärendet avslutas och arkiveras.

Kan jag få kopior på handlingarna?

Enligt tryckfrihetsförordningen har du rätt att ta del av handlingarna på det ställe där de finns. Vill du ha kopior får du betala en avgift.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Enligt lagen ska handling tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Beställer du handlingen per telefon, brev eller motsvarande kan det dröja några dagar innan den kommer. Tar det längre tid vill vi gärna att du hör av dig till kanslienheten.

Du får vara anonym

När du vill ta del av en allmän handling behöver du inte tala om vem du är och inte heller varför du vill ta del av handlingen. Ingen har heller rätt att fråga dig om detta om det inte behövs för att avgöra om en sekretessbelagd handling kan lämnas ut.

Hur är det med rätten att överklaga?

Om kommunen inte vill låta dig ta del av en handling har kommunen skyldighet att, om det begärs, lämna ett skriftligt beslut om detta. Av detta beslut ska framgå hur du ska gå till väga för att överklaga beslutet till Kammarrätten.