StartOmsorg och hjälpÄldreÄldreomsorgens avgifter
Informationstjänst
Publicerad 2024-03-05
Uppdaterad 2024-03-07 15:40

Äldreomsorgens avgifter

Information om avgifter

Gäller från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024.

Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få bistånd i form av till exempel hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, eller särskilt boende för äldre.

Du ansöker hos biståndshandläggare och här får du veta vilka avgifter som gäller inom Sala kommun.

Avgifterna är fasta men det finns också ett högkostnadsskydd. Det innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster får kosta, en så kallad maxtaxa.

Avgifter

Trygghetslarm                                 516 kr/mån

Serviceinsatser                                434 kr/h

Omvårdnadsinsatser                      730 kr/mån

Hemsjukvård                                    521 kr/mån

Omvårdnadsavgift                        2 575kr/mån

Korttidsplats/Växelvård                    82 kr/dag

Matabonnemang                          4 172 kr/mån

Matavgift                                           113 kr/dag

Dagverksamhet (mat)                       67 kr/st

Olika tjänster och vad de kostar

Maxtaxan: Maxavgiften som kan komma att debiteras brukare inom Äldreomsorgen är 2 575 kr. 

Hemtjänsten:  Omvårdnadsavgiften kostar 730 kronor per månad.

Serviceinsatser: Avgiften för serviceinsatser kostar 434 kronor per timme för den som har avgiftsutrymme till detta.
Maxtaxan ligger på 2 575 kr/mån. Mer än så behöver du aldrig betala. Om du väljer en privat utförare av serviceinsatser kan utföraren ansöka om RUT-avdrag direkt hos leverantören. 

Trygghetslarm: Trygghetslarm kostar 516 kronor per månad. Makar eller sammanboende som båda har trygghetslarm betalar för 1,5 larm.

Hemsjukvård: kostnaden för denna insats är 521 kronor per månad.

Korttidsplats/växelvård: den som vistas på korttidsplats eller växelvård ska betala 82 kronor per dag för omvårdnaden samt 113 kronor per dag för måltider.

Särskilt boende för äldre: Den som är hyresgäst på särskilt boende för äldre betalar hyra enligt hyreskontrakt. Kostnad för mat tillkommer. Ett månadsabonnemang  gällande mat kostar 4 172 kronor per månad. Därutöver tillkommer en omvårdnadsavgift på 2 575 kronor per månad. Vid frånvaro, till exempel vid en sjukhusvistelse mer än 14 dagar, betalar den boende ingen avgift  för omvårdnad och mat. Avdrag medges ej för enstaka måltider. 

Kostnadsfria insatser

Boendestöd/socialpsykiatri: för boendestöd är insatserna kostnadsfria. 

Mötesplats/Dagverksamhet: dagverksamhet är kostnadsfri. Den enskilde betalar för måltider (67 kr/st) och för resor till och från mötesplatsen/dagverksamheten.

Så räknas avgiften ut

För att räkna ut avgiften utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för bostaden samt levnadskostnader (förbehållsbelopp). Det som blir kvar utgör din betalningsförmåga avgiftsutrymme).

Så här räknas avgiften ut

+ Bruttoinkomster, inklusive ev bostadstillägg

- Skatt

- Bostadskostnad

- Levnadskostnader(förbehållsbelopp)

Förbehållsbeloppet för 2024 är:

Makar och sammanboende = 5 762 kr.

Makar och sammanboende 65 år eller yngre 6 338 kr. 

Ensamstående = 7 062 kr.

Ensamstående 65 år eller yngre = 7 768 kr.

Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden. Avgiften blir aldrig högre än betalningsförmågan under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in.

Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet görs på särskild blankett hos avgiftshandläggare. Det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst 6 månader och uppgår till minst 200 kronor per månad. Kostnaderna ska styrkas med kvitto eller liknande. Läkarintyg kan komma att krävas i vissa fall. För den som bor på vård- och omsorgsboende och har måltidsabonnemang görs automatiskt ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet.

Högkostnadsskydd (maxtaxa)

Maxtaxa betyder att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster får kosta. Maxtaxan för 2024 är 2 575 kronor. För makar, som båda betalar avgift, gäller maxtaxan var och en för sig.

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett särskilt boende för äldre har möjlighet att i samband med inflytt till särskilt boende få en nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader upp till max 6 månader. Detta förutsätter dock att man kan påvisa att försäljning av bostad påbörjats eller att hyreskontrakt sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende för äldre.

En av två makar flyttar

Om make, maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende för äldre kan nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Bostadstillägg

Som pensionär finns möjligheten att söka om bostadstillägg för äldre hos Pensionsmyndigheten. Klicka på länken för mer information.

Pensionsmyndigheten - Bostadstillägg

Om debiteringen

Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Som mottagare av biståndsinsatser är du skyldig att meddela förändrad inkomst och annat som kan påverka avgiften. Om det visar sig att du har betalat för låg avgift kan du bli återbetalningsskyldig i efterskott upp till sex månader.

Autogiro och e-faktura

Ett enkelt sätt att betala avgifterna är via autogiro eller med e-faktura.

Information om Autogiro samt Autogiroblanketten kan du hitta här

För att få e-faktura behöver du anmäla detta hos din bank. 

 

Att överklaga

Den som är missnöjd med ett avgiftsbeslut från kommunen kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. En överklagan kan till exempel gälla beslut om storleken på avgiften, ändring av avgift eller storleken på förbehållsbeloppet. Överklagan måste göras inom tre veckor från den dag då du fick information om beslutet.

Överklagan sänds till:

Sala kommun

Vård och omsorg

Box 304 733 25 Sala

 

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se

Relaterade kategorier