StartUppleva och göraKulturOm Kulturkvarteret Täljstenen
Informationstjänst
Publicerad 2019-10-16
Uppdaterad 2024-01-05 10:46

På Täljstenen pågår kulturutövande av olika slag, med bland annat utställningar, musikevenemang, teater med mera. Förlägg ditt arrangemang på Täljstenen. På den här sidan ser du vad det finns för möjligheter och vad som är på gång. Här finns också Aguélimuseet. Välkommen hit!

Salas kulturcentrum som förutom Aguélimuseet omfattar bibliotek, konstgalleri, smedja, ateljéer och café. Visionen är att här ska såväl professionella som amatörer mötas på lika villkor, samlas kring Salasonen Ivan Aguélis modernistiska verk och låta sig inspireras.

Bild på Kulturkvarteret Täljstenen

Kontakt och öppettider för Kulturkvarteret Täljstenen

Aguélimuseet

Aguélimuseet flyttade 2007 till nuvarande lokaler, inrymda i gamla elverket, uppfört 1903. Museets samlingar bygger till största delen på Carl Fribergs och makarna Palms donationer. 1962-2007 fanns museet på övervåningen i gamla varmbad­huset vid biblioteket.

Aguélimuseets webbplats

Ivan Aguéli

Ivan Aguéli var veterinärsonen från Sala som reste ut i världen, lärde sig måla och blev en av de riktigt stora företrädarna för 1900-talets svenska konst.

Ivan Aguéli omkom endast 48 år gammal i Katalonien i Spanien. Aguélis sista målningar är självklara och rena, med idé och måleriskt uttryck helt integrerade. I dem är han personlig, enkel, sann och gåtfull. Detta skriver Viveca Wessel i »Aguéli, porträtt av en rymd«.

Aguélis konst räddades till Sverige av prins Eugen och tack vare att Saladoktorn Carl Friberg samlade, fick Sala slutligen ett Aguélimuseum.

Kulturevenemang och aktiviteter

Den utåtriktade verksamheten i kulturkvarteret har allt sedan starten varit omfattande. Här förekommer poetry slam, teater, musik och allsång, parallellt med modevisningar och konst- och hantverksutställningar. 

Utställningar

På Täljstenen pågår ständigt olika slags utställningar. Du hittar aktuella utställningar på Aguélimuseets webbplats och i evenemangskalendern.

Aktiviteter

Det händer ständigt något på Täljstenen. Håll dig uppdaterad i Evenemangskalendern. 

Lovverksamhet

Barnens skapande är en förutsättning för ett fortlevande kulturliv. Denna verksamhet får stort utrymme och stöd på Täljstenen där barn och ungdomar får tillfälle att utöva sina konstnärliga sidor under skollov med mera.

EvenemangskalendernAguélimuseets webbplats

Bokning/Uthyrning

Vi hyr också ut våra lokaler. Kontakta oss gärna för visning.

Bokning och kostnad

Mer information om bokning och hyreskostnader hittar du på bokningssidan. 

Täljstenens lokaler - Bokning

Kulturprojektet Täljstenen

Kulturkvarteret Täljstenen började som ett EU-mål2-projekt som avslutades i september 2007. Men ett kulturprojekt får aldrig avstanna och miljön vid Kulturkvarteret Täljstenen, i det före detta elverket från 1902, med närhet till den idylliska Lillån, ska fortsätta utvecklas till Salas kultur och naturrum.

Vision ”Kulturkvarteret Täljstenen”

Sala kommun har en vision om att utveckla ett kultur- och informationskvarter vid Stadsbiblioteket och Aguélimuseet i Sala. Kulturen i alla dess former har en mycket stor betydelse för den enskilda människan och utvecklingen av hela samhället. Kulturkvarteret ska bland annat bidra till den sociala ekonomins utveckling, skapa bättre förutsättningar för att utöka turismen och skapa sammanhang till Salas historia och kommande utveckling.

Tanken är också att utveckla och binda samman Salas nuvarande centrum och Fiskartorget med Kulturkvarteret Täljstenen.

Projekt Kulturkvarteret Täljstenen, Etapp 2

Sala kommun beviljades pengar från Europeiska Unionen, Länsstyrelsen i Västmanland med flera för att i uppbyggandet av Kulturkvarteret Täljstenen skapa en kulturell mötesplats.

Projektet Kulturkvarteret Täljstenen, Etapp 2 pågick under tiden 1 januari 2007—31 oktober 2007 och hade bland annat som uppgift att:

 • Skapa en hantverkargränd med hantverksbodar där lokala entreprenörer kan hyra in sig för kortare eller längre perioder.
 • Skapa en mobil scen för användning både utomhus och inomhus.
 • Skapa ett café.

Projektbeskrivning

Utförlig projektbeskrivning för Kulturkvarteret Täljstenen, Etapp 2 Bilaga 2

Projektägare: Sala kommun
Projekttid: 1 december 2006 - 31 oktober 2007

Vision

Med det nyetablerade entreprenörstorget och den plattform som därigenom skapats för inspirerande nätverks- och klusterbildning som grund, utvidgas projektet i etapp 2 med en hantverkargränd där entreprenörer, i vid mening, kan bedriva verksamheter som tillför mervärden för regionens näringsliv och turismnäring. Genom sammanbindningen med nuvarande centrum blir Kvarteret Täljstenen en naturlig marknads- och aktivitetsplats i ett vidgat centrum, med en ny, spännande och estetiskt tilltalande inramning. Satsningen bidrar i hög grad till en strukturförändring, utvecklar näringsliv, företagande och turism, samt bidrar till ökad integration på flera plan. I det nya Kvarteret Täljstenen verkar kultur, information och näringsliv i en symbios, som utvecklar samtliga medverkandes kompetens och bidrar till synergieffekter inom samtliga sektorer.

Utveckla nya spår som vuxit fram under projekttiden för etapp 1, t.ex. kulturvandringarna och påverkanstorg för ungdomar. Genom förnyelse av utemiljön, med bl.a. kongenial belysning, tydlig, kreativ skyltning till och av Kvarteret Täljstenen och satsning på en för objektet unik hemsida, ytterligare öka betydelsen för turismnäring, näringsliv, entreprenörer, föreningar och region. 

Bredda utbudet i Kvarteret Täljstenen genom en mobil scen och ett café eller servering av något slag.

Bakgrund

Ovanstående vision ger förutsättningar för nya entreprenörer med olika produkter och tjänster att etablera sig och öppnar nya marknader där kundgrupperna ständigt ökar. Entreprenörer inom såväl tjänste- som produktsektorn är ofta ensamvargar. Därför fyller satsningen på det befintliga, nya entreprenörstorget, liksom den nya satsningen på en hantverkargränd båda ett behov för att underlätta, stimulera och finna nya, kreativa former för samverkan och utveckling. I Kvarteret Täljstenen kan entreprenörer med gemensamma behov och funktioner, oavsett inriktning, ålder, kön etnisk, nationell eller kulturell bakgrund, mötas för kreativt, utvecklande och kostnadseffektivt samarbete För att stärka varuutbudet, vidga marknaden och samordna insatser för information, administration och utveckling ska samverkan ske i såväl lokala och regionala som nationella och internationella nätverk där samtligas utvecklingsmöjligheter, kompetens och kontakter tas tillvara.

Målgrupp
 • Entreprenörer
 • Turismnäring
 • Näringsliv
 • Allmänhet
Syfte
 • I anslutning till entreprenörstorget skapa en hantverkargränd där entreprenörer inom kultur-, informations-, besöks-, eller liknande näring möts.
 • I förlängningen sammanbinda Kvarteret Täljstenen med nuvarande centrum så att en ny spännande mötesplats skapas.
 • Utöka turismnäringen genom att med Kvarteret Täljstenen som bas utveckla kulturvandringar i Sala stad. Vi menar att Kvarteret Täljstenen i sig självt och med de nya verksamheter som utvecklas kommer att bli en attraktiv och intressant del av Salas turismnäring, tillsammans med Sala Silvergruva, Sätra Brunn, Måns Ols och Väsby Kungsgård.
 • Förnya utemiljön i Kvarteret Täljstenen
 • Bredda utbudet i Kvarteret Täljstenen genom en mobil scen för arrangemang och ett café eller annan typ av servering
 • Bereda arbetstillfällen för entreprenörer, oavsett ålder, kön, etnisk, nationell eller kulturell bakgrund.
 • Utveckla nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och en utökad marknad.
Mål

Genom anpassning av den fysiska miljön i Kvarteret Täljstenen ge förutsättningar för etablering av verksamheter som främjar sysselsättning och företagande, samt bidrar till ökad integration i Sala kommun.
Antal Arbetstillfällen, Årsarbeten
Etablerade entreprenörer 5 5 5
Etablerade verksamheter 5 5 5

Horisontella mål

Eftersom samhället idag är mer komplext än någonsin tidigare måste Kvarteret Täljstenen arbeta för mångfald på många plan. Det gäller aktiviteter, ålder, kön och etnisk bakgrund, men också tjänster och produkter, eftersom marknaden blir mer och mer mångsidig.

Miljö

Kvarteret Täljstenen ska vara en kreativ, men samtidigt lugn miljö för utveckling och eftertanke, tillgänglig för alla, oavsett funktionshinder.
Jämställdhet
Kvarteret Täljstenen kommer att verka för jämställdhet genom att

 • rikta sig till både kvinnliga och manliga entreprenörer
 • framställa varor och tjänster som är könsneutrala
 • arbeta aktivt för att de nätverk som emanerar ur Kvarteret Täljstenen ska vara aktiva för båda könen.
Integration

Kvarteret Täljstenens mål är att entreprenörer med olika etnisk, nationell eller kulturell bakgrund ska verka i kvarteret. Här ska också finnas lokaler där föreningar av alla de slag kan mötas för att bedriva verksamhet och utvecklas tillsammans. Eftersom nätverken som skapas ska verka på ett internationellt plan, t ex genom Internetkontakter, är etnisk, nationell och kulturell mångfald en självklarhet för projektet.

Projektets aktiviteter

Kvarteret Täljstenen – hantverkargränden, utemiljön, scenen, caféet
För projektets genomförande måste delar av Kvarteret Täljstenen varligt byggas om för att passa projektets syfte. Det gäller i synnerhet den förrådslänga som kommer att bli hantverkargränden, men även cafédelen och utemiljön berörs; belysning, skyltning, markarbeten, m.m. Den anpassning som behöver göras redovisas i en separat bilaga som också innehåller kostnadsberäkningar.

Miljön

Den spännande miljö som finns i den del av Kvarteret Täljstenen som ska utgöra hantverkargränden ger plats för gemensamma utrymmen där kreativ samverkan mellan olika inriktningar kan ske. Här finns också plats för egna företagsmiljöer. Båda delarna ska genom en blandning av beprövad, genuin arbetsplatsmiljö och modern form och design sända signaler till såväl entreprenörer som besökare om att här pågår utveckling mot framtiden, med dåtiden som grund.
Att samtliga entreprenörer sedan kan visa alster och kreera tankar och idéer på ett konkret sätt i det nya entreprenörstorget ökar upplevelsen för båda grupperna och kommer att ge spår långt utanför Sala kommun.
Genom den nya, mobila scenen i spännande utemiljö och möjligheterna till förtäring i Kvarteret Täljstenen ökar ”feel good”-kvaliteten i kvarteret för alla.
Genom de kulturvandringar som håller på att arbetas fram läggs fokus på den unika kulturmiljö som är Sala stad. Vandringarna leder också vidare in i de trakter som dominerats av Sala silvergruvas verksamhet i generationer. Vandringarna ger en tillbakablick på miljöer som kan ge utslag i framtida miljöförbättringar.

Entreprenörer och utvecklingsarbete

Professionalism

Hantverkargränden kopplad med det nya entreprenörstorget och Kvarteret Täljstenen som helhet ska attrahera befintliga och generera nya entreprenörer. Meningen med detta är att inom det stora utbud som finns inom turismnäringen stärka varumärket ”Sala Silverstaden”. För att locka entreprenörer med stark profil och utveckla samverkansformer i nätverk/kluster med olika inriktningar, för att stärka turismnäringen och utveckla nya marknader, kommer ett målmedvetet arbete att genomföras.

Utveckling av en ny marknad med produkter och tjänster
I projektet Kulturkvarteret Täljstenen talades om utveckling av produkter och tjänster med inriktning mot friskvård och rehabilitering och om Aguélimuseets verksamhet för grupper som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Intentionerna i etapp 2 har stora möjligheter att stärka denna del av verksamheten i Kvarteret Täljstenen.

Etapp 2 betyder också att kultur i vidare mening än etapp 1 kan beredas plats inom näringslivet/arbetslivet på ett konkret rehabiliterande och verkningsfullt sätt och att möjligheterna för entreprenörer inom området att finna nya marknader ökar betydligt.
Sverige av idag är ett mångkulturellt samhälle. Tyvärr har de uttryck, möjligheter, kompetens och budskap som detta genererar inte tagits till vara på ett optimalt sätt. Kvarteret Täljstenen ger Sala och regionen goda möjligheter att råda bot på detta.

Nätverk

Lokal nivå

Näringslivet och dess organisationer, Sala kommun, Företagarcentrum, Svartådalen och dess delprojekt, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Folkmusik vid nedre Dalälven, teater-, dans-, musik- konst- och andra föreningar i nätet som arbetar med genomförande och plattformsbygge av projektet. Det är mycket viktigt med ett nät som kan hjälpa till med marknadsföringen av projektets möjligheter på lokal nivå.

Regional nivå

Näringslivets organisationer, invandrarorganisationer, kringliggande kommuner, Länsarbetsnämnden, Länsmuseer, Kulturhus i Västmanland, Uppsala Läns Landsting, Uppsala län, Västmanlands län, Landstinget Västmanland, teater-, dans-, musik-, konst- och andra föreningar på regional nivå, Verket i Avesta, Avesta Art, Konsthallen Gamla Bruket i Virsbo, m.fl. Det är viktigt att projektet kan få verksamheten bekräftad av regionala institutioner och organisationer, men lika viktigt att projektet kan inhämta erfarenheter och kraft från liknande projekt. Viktigt är att understryka hur viktig benchmarking är för framgångsrika projekt. Med hjälp av ovanstående institutioner och organisationer kan därför studiebesök, seminarier och workshops anordnas i pilotprojektet Kvarteret Täljstenen.

Nationell nivå

Konstmuseer, turistiska besöksmål av liknande karaktär, som Husqvarna hantverksby och Godsmagasinet i Uppsala, och nya verksamheter som gynnar och utvecklar samarbetsformer kultur-näringsliv är alltid intressanta och kan, om man kan visa ett lyckat resultat ge ringar på vattnet. Ett jämnt flöde av information och dokumentation är en nyckel till kommunikation och samverkan i framtiden.

Internationell nivå

Målet är att bygga nätverk som har beröring med, eller överlappar de verksamheter vi lyckas etablera entreprenader inom. England är en intressant partner, bl.a. genom det redan etablerade samarbetet med Svartådalen, Italien för form, arkitektur, design, Spanien för kopplingen till Ivan Aguéli, Tyskland för den gemensamma bakgrunden inom gruvnäringen, o.s.v. Ett samarbete på detta plan genererar på sikt nya marknader för turismnäringen.

Organisationen

Styrgruppen för projektet Kulturkvarteret Täljstenen,
etapp 2 utgörs av Kultur- och fritidsnämnden.

Styrgruppens ordförande -  Per Sörbom
Näringslivsrepresentant - Christer Ekman
Sala Stadsutveckling - Lars Lindberg
Arbetsmarknadsenheten - Ann-Marie Skölin
Arbetsförmedlingen - Stephan Bergman-Paul
Kultur- och fritidsförvaltningen - Curt Hellman
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Åsa Eriksson
Aguélimuseet - Å C Danell
Kultur- och fritidsförvaltningen - Carina Edberg
Kommunstyrelseförvaltningen - Pelle Johansson

Referensgrupper

Utveckling av turismnäringen
Ska samarbeta med Sala Silvergruva, Sätra Brunn, Svartådalen, Måns Ols, Väsby Kungsgård och Stora Hällsta. Arbetet ska generera nya aktiviteter och verksamheter och utveckla turismnäringen.

Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Lokalförvaltarna, Aguélimuseet/Sala konstförening och Kvarteret Täljstenen kommer att arbeta med lokalernas restaurering och ombyggnad.

Arbetsmarknadsnämnden, FtgC, Svartådalen och Kvarteret Täljstenen kommer att vidareutveckla verksamheter i samarbete med entreprenörer inom främst turism-, kultur-, och näringslivssektor.

Information Sala och Svensk Mässkonsult AB och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att samarbeta med föreningar, studieförbund och enskilda för att undersöka möjligheterna till näringslivsutveckling med anknytning till kultur och historia.

Information och kommunikation

All information kommer till en egen hemsida för Kvarteret Täljstenen.

Kommunikation utöver telefon sker via e-post.

Samarbete med Information Sala kommer att ske när det gäller annan extern information.

Sala kommuns intranät kommer att användas för den viktiga informationen inåt.

Tidningar och facktidskrifter kommer att användas för att ytterligare förstärka, ibland rikta informationen.

Sidoeffekter

Genom det nya Entreprenörstorget Täljstenen inom Kultur- och informationskvarteret Täljstenen har Sala kommun fått en intressant och spännande marknadsplats. Ett mervärde är att få entreprenörer att vilja komma till Kvarteret Täljstenen med sina tjänster och produkter. Etapp 2s hantverkargränd kommer att få stor betydelse för detta, liksom för entreprenörernas vilja att bosätta sig i närområdet för att mer aktivt medverka till ett livskraftigt kvarter.

Kvarteret Täljstenen kommer att öka antalet besökare till Sala, vilket också betyder en större kundkrets före de butiker, näringsställen, matställen, besöksmål, fritidsanläggningar och annat som redan finns.

Verksamheten i Kvarteret Täljstenen kommer ständigt att utveckla nya aktiviteter och produkter, varför Sala kommer att få fler nyckelpersoner knutna till kommunen. Det innebär att uppfinningsrikedom och nytänkande kommer att öka och att Sala går in i en ny, positiv utvecklingsfas. Människor flyttar till Sala och befolkningen ökar i antal.

Koppling till andra projekt

FtgC verkar för att stimulera nya entreprenörer och är en naturlig samverkanspartner när nya entreprenörer eller företag söker sig till Kvarteret Täljstenen. FtgC är viktiga när det gäller ett enskilt företags etablering.

De landsbygdsutvecklingsprojekt som pågår i Sala kommun, t.ex. Svartådalen och Folkmusikfest vid Nedre Dalälven, bidrar med sina projekt med natur-, kultur- och kunskapsupplevelser utanför stadskärnan och kompletterar de utbud som utvecklas i detta projekt.

Kopplingen till Sala silvergruvas utvecklingsprojekt blir även det ett komplement av det totala utbudet, som leder till samarbete och inte konkurrens mellan besöksmålen.

Efterfrågan från näringslivet

Sala kommun behöver fler småföretagare som utvecklar turismnäringen och i den ingående verksamheter. Nyutveckling av företagsamheten kan blomma upp genom samarbete mellan kultur, näringsliv och informationssektorn.

Samarbete med företagare med invandrarbakgrund kan genom hantverkargränden utvecklas, skapa nya tjänster, produkter och nätverk och skapa nya marknader för turismnäringen såväl nationellt som internationellt.

Konkurrenssituationen

Den hantverkargränd, och den utveckling av kulturvandringarna, som är projektets syfte, ökar, tillsammans med det nya entreprenörstorget, Salas attraktionskraft som resmål, vilket gynnar det regionala näringslivet. Detta ökar möjligheterna till nya arbetstillfällen och entreprenörskap inom nya verksamheter. Den nya hantverkargränden snedvrider inte konkurrensen utan bidrar till utveckling av näringslivet både lokalt och regionalt.

Framtiden

Ett brett utbud av tjänster och produkter i Kvarteret Täljstenen, med hantverkargränd och entreprenörstorg, eller kanske snarare vardagsrum, där alla, oavsett etnisk, nationell eller kulturell bakgrund, kan mötas, umgås, knyta kontakter, utbyta tankar och idéer, visa vad man kan, enskilt eller i grupp, m.m. kommer att göra Kvarteret Täljstenen till en välbesökt marknadsplats.

Utöver den kommunalt finansierade verksamhet som kan inhysas och utvecklas i Kvarteret Täljstenen, ska entreprenörer inom kultur-, informations- och tjänstesektorerna beredas möjlighet till etablering och utveckling.
Dessutom kommer det i Kvarteret Täljstenen att finnas möjligheter till workshops, utställningar, mindre mässor och konferenser, nätverksbyggande och sist, men inte minst, eget skapande.

Såväl verksamma som besökande kommer att öka och Kvarteret Täljstenen kommer att bli ett starkt besöksmål på den nationella och på sikt även den internationella turismscenen.