Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:37

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod i taget.

Kommunrevisionens presidium

Sammankallande: Fredrik Karlsson (M)
Vice sammankallande: Sandip Thanki (SBä)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.