StartBredbandsutbyggnad i Sala kommun
Informationstjänst

Bredbandsutbyggnad i Sala kommun

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2020-07-23 08:40
Sveriges regering har som mål att 95 % av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Sala kommun arbetar för att fibernät ska byggas ut i hela kommunen.

Bredband i hela kommunen

Efterfrågan på fiber är stor i kommunen. Speciellt på landsbygden är bredband med hög kapacitet många gånger av stor vikt för att människor ska kunna driva egna företag och både skogs- och jordbruksnäringen gynnas av en väl fungerande stabil infrastruktur. En bra internetanslutning ger också möjligheter till att delta i telefonmöten, arbeta hemifrån eller studera på distans

Olika bredbandstekniker

Det finns olika tekniker för bredband och vilken man ska välja beror på vilken internetanvändning man har och vilka förutsättningar som finns i området man bor i. På bredbandsforum finns vägledning i hur du kan tänka när du väljer bredband: Bredbandsforum.se

Kommunen arbetar för att fibernät ska byggas ut i hela kommunen. Fiber har hög kapacitet och påverkas inte av avståndet till användaren eller av hur många andra hushåll som använder internet samtidigt.

Fiberutbyggnad i Sala

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernät byggs därför ut av olika bredbandsföretag. Kommunen har en samordnande roll och kan fungera som en länk mellan olika aktörer i bredbandsfrågan.

Sala har en stor landsbygd och det har hittills inte varit möjligt för bredbandsföretag att på kommersiella villkor bygga ut fibernät till alla delar av kommunen. För att göra det möjligt har Sala kommun upphandlat och tecknat ett avtal med IP-Only gällande fiberutbyggnad. 

Avtal med IP-Only

Under 2017 upphandlades fiberutbyggnaden och i slutet av året tecknades avtal med den vinnande leverantören IP-Only. Garantin som upphandlades innebär att kommuninvånare och företag i delar av kommunen där det tidigare saknats möjlighet att få en fiberanslutning från någon bredbandsaktör nu får ett erbjudande om fiberanslutning från IP-Only.

Den som väljer att acceptera erbjudandet och beställa en fiberanslutning garanteras en anslutning inom år 2020 förutsatt att beställningen görs inom kampanjtiden eftersom en viss tid behöver avsättas för utbyggnaden. Hur lång tid som krävs för utbyggnaden kan variera mellan områden, men som mest 24 månader.

För garantin om utbyggnad av fibernätet kommer Sala kommun betala en ersättning till IP-Only, men utbyggnaden görs helt och hållet av IP-Only och beställningar skickas till bolaget.

ip only (ip-only.se)

Andra aktörer

I kommunen finns även Telia, som numera äger SalaNet, Telia har befintligt fibernät i delar av kommunen och även pågående utbyggnadsprojekt och planer. Det finns också fibernät som har byggts ut av lokala föreningar i en del områden i kommunen.

Lokalt engagemang

I Sala kommun finns ett stort lokalt engagemang för att få snabbt bredband och det finns flera lokala grupper som på olika sätt arbetar för att fibernät ska byggas ut i deras område. I vissa fall har man i en förening själva byggt ut och i andra fall samarbetar man med ett bredbandsföretag.

Byanätsforum är en plattform för grupper som själva bygger ut bredbandsnät. På hemsidan finns information samlad om stegen för bygga ut ett byanät och det finns även en facebook-sida där medlemmar kan utbyta erfarenheter.

Ekonomiskt stöd för bredband

Staten har satsat 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. De pengarna fördelas mellan länen och ges som stöd för bredbandsutbyggnad i landsbygdsområden.  Bredbandsstödet riktas inte till enskilda personer utan delas ut till projekt. Här kan du läsa mer om villkoren för att söka bredbandsstödet: Jordbruksverket – Bredbandsstöd

Länsstyrelsen beviljar stöd till projekt. Här kan du se vilka projekt som fått beslut om stöd och projekt som lämnat in ansökan och väntar på beslut. Projekten som väntar på beslut publiceras för offentligt samråd på länsstyrelsens hemsida. Du kan också se hur mycket medel som återstår: Länsstyrelsen Västmanlands län - Bredband

Bredband i Sverige

I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi: Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi.  I strategin höjs målen, och man lyfter betydelsen av både fast och mobilt bredband. Vidare utreds olika aktörers roll för att nå dessa mål och insatsområden och åtgärder presenteras.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till att målen i strategin uppnås. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad för att identifiera hinder och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.