Förvaltningar och nämnder

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommuns organisation av förvaltningar och nämnder består av en förvaltning och fem nämnder.1. Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har femton ledamöter. 

Skolnämnd

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter.

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter.

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien samt alkohol och tobak. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål. Nämnden har fem ledamöter

 • Administration Vård och Omsorg

  Senast uppdaterad: 2017-08-16 10:40
  Vård och omsorgs kontors- och nämndadministration, fakturering, debitering, registrator och information.

 • Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad: 2017-07-10 12:31
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. De...

 • Medborgarkontoret

  Senast uppdaterad: 2017-03-22 13:08
  Sala kommuns medborgarkontor ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för administration, information, IT och jur...

 • Skolnämnden

  Senast uppdaterad: 2017-08-17 11:22
  Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdoma...

 • Vård- och omsorgsnämnd

  Senast uppdaterad: 2017-08-17 14:32
  Vård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och ha...