StartSjälvserviceBostadsanpassningsbidrag - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-06
Uppdaterad 2023-02-08 15:17
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Till din ansökan behöver bifogas:

  • intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig där dina behov av anpassning är styrkta. Vid dolda funktionsnedsättningar som allergi, överkänslighet, invärtes medicinsk sjukdom ska detta styrkas med intyg från läkare.
  • Vid större anpassningar som till exempel ombyggnad ska även offerter, skisser och eventuella ritningar bifogas. 
  • Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt behöver fastighetsägaren skriftligt, på ansökningsblanketten, godkänna att åtgärderna får genomföras. 

Ofullständiga handlingar kan medföra att kompletteringar behöver göras, vilket förlänger handläggningstiden på ditt ärende. 

Kommunens handläggare kan hjälpa dig att ta in offerter, beställa arbetet och betala fakturor till berörda entreprenörer. Önskar du hjälp ska en separat blankett om Fullmakt/Betalningsuppdrag undertecknas och bifogas ansökan. 

 

Om tjänsten

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att göra anpassningar av bostäder och möjliggöra självständighet i eget boende. Bidraget gäller för enskilda hem och för anpassning av bostadens fasta funktioner.

Bidraget utgår till åtgärder som behövs för att klara vanliga boendefunktioner, t.ex. komma in i och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och sköta sin hygien. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.

Bidraget utgår för bestående funktionsnedsättning, ej för benbrott eller liknande. Möjlighet att få bidrag när man köper eller byter bostad är begränsad eftersom tanken är att man som funktionshindrad ska välja en bostad som är lämplig utifrån funktionsnedsättningen och som inte kräver anpassning i någon större omfattning.

Kommunen har ansvar för hantering av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsmyndighet är Boverket. Efter utredning och bedömning av varje enskilt ärende fattas beslut av kommunen. Beslut om bostadsanpassningsbidrag kan överklagas till förvaltningsrätt.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Alla som har behov av bostadsanpassning har rätt att ansöka om detta bidrag.

Avgifter

Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag är kostnadsfritt.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Byggenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Byggenheten
0224-74 70 00 byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster