StartSjälvserviceVaruhemsändning från landsbygdsbutiker - Specifikation
Självservice
Publicerad 2020-05-18
Uppdaterad 2020-11-06 14:22
 

Om tjänsten

För att målet om en god servicenivå i hela landet skall kunna uppfyllas har konsumentverket beslutat om möjlighet till ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker i gles- och landsbygder. Stöd finns även till hemsändning av varor. Sala kommun har sedan 1982 beslutat enligt varuförsörjningsplan för Sala kommun, att lämna ekonomiskt bidrag till butiker för leveranser av dagligvaror till hushåll i glesbygd under nedanstående villkor:

Varuslag och leveranser

  1. Leveranserna skall gälla dagligvaror (enligt länsstyrelsens definition: varor som har hög inköpsfrekvens såsom livsmedel och kemiskt-tekniska artiklar).
  2. Bidrag ges endast för en leverans per vecka till varje hushåll.

Beställningar

  1. Butiken ombesörjer beställningsmottagning, förpackning, transport och därmed sammanhängande arbete.

Belopp

  1. Bidragsbeloppet uppgår fr. o m 1 januari 2006 och tills vidare till 120 kronor exklusive moms per leverans. Om bidragsbeloppet förändras meddelas berörda butiker.

Kundavgift

  1. Butiken har rätt att uttaga en avgift av kunden för hemsändningen med högst samma belopp som utgår till butiken som kommunalt hemsändningsbidrag.

Faktura

  1. Butiken skall skicka faktura till kommunen på utförda leveranser högst en gång per månad. För att kommunen skall ha möjlighet att kontrollera hemsändningen, skall kommunens blankett för specifikation av utförda varuhemsändningar användas, där mottagarens namn och adress anges liksom de dagar under perioden då leverans skett, (motiverad bl.a. av att kommunen erhåller statsbidrag). Faktura för perioden juli-juni skall ha inkommit till kommunen senast den 15 juli respektive år, för att kommunen ska kunna söka statsbidrag för utförda leveranser.

Hemsändningsområde

  1. Några gränser inom Sala kommun för hemsändningsområden har inte fastlagts. Leveranser till hushåll i Sala tätort är inte bidragsberättigade. Samtliga livsmedelsbutiker kan erhålla hemsändningsbidrag. Länsstyrelsen förutsätter dock i sina regler att centralortens butiker inte inkräktar på en lanthandels upptagningsområde. Leveranserna ska i normalfallet ske från den närmast belägna butiken.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se