StartNyheter - listningStaten ger kommunen 150 miljoner för miljöåtgärder vid Sala silvergruva
Nyhet
Publicerad 2019-08-12
Uppdaterad 2024-05-29 13:12

I år startar arbetet med att åtgärda miljön vid Sala silvergruva och Pråmån från de föroreningar, främst tungmetaller som den historiska gruvbrytningen har medfört.

Sala silvergruva är en av Sveriges nationalklenoder och var på sin tid en viktig del i byggandet av rikets välstånd. Verksamheten vid Sala silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit en av Sveriges viktigaste ädelmetallgruvor. Brytningen av malm har skett under lång tid, såväl i dagen som under jord. Hanteringen och viss anrikning av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera olika byggnader. Fram till och med andra hälften av 1800-talet utvanns silvret främst kring Gamla Hyttan i Salas nordöstra del. Det bly som fanns i malmen var en viktig komponent för att få ett bra utbyte av silver. Efter en utbyggnad av Pråmån kring 1827-1835 så skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet. Tidigare hade Pråmån tjänat som avloppsdike för gruvvatten.

Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljön. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat.

Inom området bedrivs en omfattande verksamhet inom turism med bland annat besöksgruva och ett vandrarhem.

Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar:

  • Åtgärda förorenad ytjord inom gruvområdet
  • Åtgärda förorenade muddermassor längs Pråmån samt sedimenten i ån
  • Rena vattnet som från gruvområdet når Pråmån för att förhindra framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra faser. Arbetet beräknas pågå i nio år, mellan 2019 och 2027. De tre första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet men redan nästa år ska åtgärder starta för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2025.

Kontakt

Johan Norrlin, Samhällstekniska enheten, tel. 0224-74 75 65