StartNyheter - listningÖppna jämförelser: Företagsklimat 2016
Pressmeddelande
Logotyp
Publicerad 2017-04-27
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sveriges kommuner och landsting genomför årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som nu är publicerad. Mätningen redovisas i ett Nöjd-Kund-Index (0-100) där Sala kommuns placering är NKI 70 vilket innebär mer än godkänt i jämförelsen med de 147 kommuner som totalt ingår i undersökningen.

För fjärde gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 147 kommuner har deltagit i undersökningen 2016.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2016 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).

Betygsskala

Betygsskalan som används för Nöjd-Kund-Index (NKI) är 0–100 där:
>80 Mycket högt
70–80 Högt
62–69 Godkänt
50–61 Lågt
<50 Mycket lågt

Sala kommuns placering

NKI totalt och per myndighetsområde

Totalt: 70    
Brandskydd: 77    
Bygglov: 65
Markupplåtelse: - (för få svar)
Miljö- och hälsoskydd:  63    
Livsmedelskontroll:  78
Serveringstillstånd:  - (för få svar)

Mer information

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se