StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEkonomiskt överskott med 52,4 mkr för Sala kommun 2016
Nyhet
Publicerad 2017-02-21
Uppdaterad 2021-03-12 15:24

Det preliminära bokslutet för Sala kommun 2016 uppvisar ett mycket positivt resultat på 52,4 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

Nämnderna visar ett totalt överskott på 32,1 miljoner kronor. Både det totala resultatet och nämndernas resultat stämmer väl överens med prognosen vid delåret.

De största avvikelserna från budget visar vård- och omsorgsnämnden som uppvisar ett överskott på 19 miljoner kronor och skolnämnden som avslutade 2016 med ett överskott på 12,5 miljoner kronor. En av huvudorsakerna till överskottet är statsbidrag som erhållits för nyanlända som inte varit budgeterade och där kostnaderna inte uppkommit i samma takt.

- Under de närmaste åren gör vi nu stora investeringar i ny- om- och tillbyggnad av skolor och förskolor. Det är viktigt för att kunna erbjuda elever och personal en bra och stimulerande miljö. För att dessa stora skolinvesteringar och andra investeringar ska vara möjliga behöver vi ha en långsiktigt stabil ekonomi i kommunen med bra resultat varje år. Det är därför glädjande att vi nu kan se ett starkt förbättrat resultat för andra året i rad, säger Carola Gunnarsson (C), kommunalråd.

Sala kommuns intäkter från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 21,7 miljoner kronor högre än budgeterat och då utgör det extra statsbidraget för flyktingar 20,4 miljoner kronor. Investeringarna 2016 var budgeterade till 178,9 miljoner kronor men ett överskott lämnas på 69,3 miljoner kronor då flera investeringar blivit försenade för bland annat bredband och renovering/ombyggnad/nybyggnation av skollokaler.

- Vi vet också att vi står inför stora demografiska utmaningar under de kommande åren, med ökande antal barn och äldre vilket kommer att ställa krav på den kommunala servicen. Ordning och reda i ekonomin är förutsättningen för att kunna hantera detta, säger Carola Gunnarsson (C).

 

Pressmeddelande: Ekonomiskt överskott med 52,4 miljoner kronor  för Sala kommun 2016

Relaterade tjänster