StartSnöröjning och sandning
Informationstjänst
Publicerad 2019-08-23
Uppdaterad 2023-02-27 11:45

Här får du svar på några vanliga frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas, sandas och röjs på kommunens drygt tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.

För aktuella frågor om pågående snöröjning, sandning och sandupptagning
Kontaktcenter
Stora torget 1, 733 30 Sala 
0224-74 70 00 (växel)

Väghållning

Kommunens väghållning i korthet

 • Sala kommun ansvarar för ca 100 km gator (75 km i centralorten) och ca 45 km cykelbanor (35 km i centralorten) indelade i 26 arbetsområden.
 • Sala kommuns personal kör 7 områden i centrala Sala samt skogsvägarna. Entreprenörer kör övriga 19 områden.
 • Sala kommun förfogar över 27 snöröjningsmaskiner varav 8 är egna maskiner. Utöver entreprenörer har kommunen tjugo maskinförare som har jour, fem åt gången, var fjärde vecka och fem jourgående arbetsledare som avgör när och var det ska plogas.
 • Snöröjningskriterierna för både gator och gång- och cykelbanor är satta till 5 cm men gång- och cykelbanor snöröjs ofta vid snömängder under 5 cm. Även sandning sker oftare på gång och cykelbanor där halkrisken är större.
 • Varje snöröjningsrunda kostar ca 100 000–150 000 kr.

Prioritering

Prioritering av gator, vägar, gång- och cykelbanor

 • Körsträckor för snöröjning i centrala Sala är indelade i 4 sträckor för gång- och cykelbanor och 12 sträckor för gator.
 • För varje sträcka finns en körordning, där större stråk och vägar till centrala platser såsom centrum, resecentrum, vårdcentralen och skolor är prioriterade.
 • Sett till antalet tillfällen som det snöröjs per år så visar det att gång- och cykelbanor är prioriterade. 
 • För gaturöjningen är större gator prioriterade och mindre gator i t.ex. bostadsområden körs senare.
 • Hur lång tid varje sträcka tar beror på snömängd och om det är blötsnö eller pudersnö. Men i snitt tar det runt 6–8 timmar att köra ett område. De maskiner som är klara tidigt hjälper de som sträckor kvar att ploga.
 • När alla sträckor är körda så åker ett par mindre maskiner runt och röjer lite extra runt t.ex. övergångställen och platser där det är svårt att komma åt. När vi kör hela sträckan så har vi målet att bli klara innan alla ska bege sig till skola och arbete.
 • En översyn av planeringen sker fortlöpande beroende på när förhållandena för snöröjningen ändras. Som exempelvis vid nya maskiner och fordon, nya sträckningar eller andra omständigheter som påverkar förutsättningarna.

Ansvar

A-B-C-gator och ansvarsfördelning

Kommunens gator i centrala Sala för vägunderhåll vintertid är uppdelade i tre typer: A-, B- och C-gator, med regler för ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare. 

Förteckning: A-B-C-gator (pdf)

A-gator = inom centrum och viktigare matargator

A-gator = inom centrum och viktigare matargator

 • Fastighetsägarens ansvar: att skotta och lägga upp is och snö i vall mot körbanan samt sanda gångbanor.
 • Kommunens ansvar: att ploga gator och sanda vid behov + forsla bort snövallar vid behov.

B-gator = matargator inom bostadsområden och gator inom kedje- och radhusområden

B-gator = matargator inom bostadsområden och gator inom kedje- och radhusområden

 • Fastighetsägarens ansvar: att sanda gångbanor vid behov.
 • Kommunens ansvar: att ploga gator och sanda vid behov + forsla bort snö på gångbanor vid behov.

C-gator = övriga bostadsgator

C-gator = övriga bostadsgator

 • Fastighetsägarens ansvar: att sanda gångbanor vid behov.
 • Kommunens ansvar: att ploga och sanda gator vid behov. Snö får ligga kvar på gångbanor och forslas normalt inte bort.

Bra att känna till

Fastighets- och villaägarens ansvar

Det är alltid du som fastighetsägare eller villaägare som ansvarar för att skotta, sanda och sopa trottoarer och gångbanor utanför din fastighet. Det är också ditt ansvar att skotta fram brevlådan och dina sopkärl, så att det går att komma fram till dem.

Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan.

Om du av någon anledning inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför din fastighet eller villa på egen hand är det ändå ditt ansvarar att det blir gjort. Du kan till exempel hyra in någon som sköter det åt dig. Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte skötts ordentligt kan du som fastighetsägare eller villaägare bli skadeståndsskyldig.

Skotta tak och ta bort istappar

Du som fastighetsägare ansvarar också för att skotta på tak och se till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska du ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Sala kommun.

Snö vid garageuppfarten efter plogning

I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö när vi plogar gator och vägar, men snösträngar kan ändå uppstå och det ansvarar du som fastighetsägare eller villaägare för att ta bort.

Väghyvling

När det är mycket packad snö eller is så är det väldigt svårt för lastbilar och traktorer att få rent, därför körs då med väghyveln. Det kan göra att vissa sträckor står oplogade längre tider, vi har bara en väghyvel och det tar lång tid innan den hinner med.

Trädbeskärning över gång- och cykelbanor

Glöm ej att beskära trädgrenar över gång- och körbanor för att förhindra skador på träd och snöröjningsmaskiner. Fri höjd över gångbanor ska vara minst 2,5 meter och över körbanor minst 4,6 meter.

Sandupptagning

Vårens sandupptagning sker från tidig morgon till cirka klockan 22 och arbetet beräknas vara klart i början av juni månad. Observera att arbetet medför buller och damm från fordonen.

Gång- och cykelvägar, centrala staden samt de gator och vägar som är mest trafikerade är prioriterade ur trafiksäkerhetssynpunkt.

I bostadsområdena tar vi upp sanden enligt en turordning som vi ändrar år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Är du småhusägare och behöver sand?

Hämta den gratis (max två hinkar) på Återbruket-Returen

Gäller inte flerbostadshus eller fastighetsbolag.

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier