StartFågelskådning i Sala
Informationstjänst
Publicerad 2016-07-27
Uppdaterad 2023-03-27 14:43
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Sveriges nordligaste koloni av svarttärna finner du i Fläckebo tillsammans med sångsvanar. Skåda efter rovfåglar, beckasiner, gäss och tranor i Bännbäck. Här kan du botanisera bland fler platser med bra fågelskådning.

Sala kommun har ett rikt fågelliv och ett stort utbud av fågelsjöar. 

Bännbäck

Belägen vid Dalälven i Sala kommuns nordöstra hörn. Sträckdagar på hösten kan man se rovfåglar, gäss och tranor passera. Mynningen i sig kan attrahera sparvar, piplärkor, beckasiner, änder och svanar.

Fläcksjön och Ebba Brahes lusthus

Fågelrik sjö 22 km NV om Sala. Sveriges nordligaste koloni av svarttärna häckar här tillsammans med stora mängder rastande sångsvanar, änder såsom bläsand, kricka och gräsand.

Färnebofjärdens Nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark invigdes i september 1998 och omfattar cirka 10 000 hektar av ett unikt älvlandskap med karaktären av ett mosaiklandskap med en rik fauna.

Saladammslätten

Mellan Sala och Saladamm ligger denna jordbruksslätt, en gång sjöbotten och bevattningsdamm till Sala silvergruva.

Sagån strömmar genom slätten som på våren och runt skördetid samlar stora skaror fåglar. Tranor, sångsvanar, sädgäss, vipor, starar och ringduvor.

Svartådalen

Levande svensk kulturbygd med vidsträckta slåtterängar, våtmarker och sjöar men också storskog. Här kan du uppleva vidder, vildmark, tystnad, men också kulturevenemang i en vacker, svensk landsbygd.

Övriga fågellokaler

Fågellokaler finns även vid Bysjön, Bännbäck, Hallaren, Saladammsslätten, Storsjön, Övre Svartåområdet med Fläcksjön, Gorgen, Gussjön, Nötmyran, Rörbosjön, Vrenningeängarna samt vid Färnebofjärdens nationalpark.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se