StartAnslagstavla
Informationstjänst
Publicerad 2017-12-20
Uppdaterad 2023-09-19 15:15

Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd och upplysningar om hur beslut kan överklagas. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan (Kommunallagen 8 kap. Delaktighet och insyn 9 - 13 §).

Överklaga ett beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan. (Kommunallagen 13 kap. Laglighetsprövning).

Relaterad länk

Kommunallag (2017:725)

Justerade protokoll

Kungörelser

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se