StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller riva
Kategori
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2023-03-03 15:37
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Altan, uteplats, skärmtak

Bryggor och sjöbodar

Bygglovsprocessen

Friggebod, attefallshus

Kaminer och eldstäder

Komplementbyggnader

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer, fornlämningar

Marklov

Metaller i marken från gruvans drift

Mur och plank

Ovårdade tomter

Riva, rivningslov

Strandskydd

Villor och flerfamiljshus