Arbete för ungdomar

Sala kommun • Org.enhet: Arbete och försörjning

Senast uppdaterad: 2016-09-22

Senast uppdaterad: 2016-09-22


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Inom Sala kommun arbetar vi på många olika sätt för att hjälpa ungdomar att hitta vägar till studier och sysselsättning. Vi arbetar bland annat med det kommunala aktivitetsansvaret och delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Detta innebär att Sala kommun löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Vi ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I Sala kommun ligger KAA-ansvaret under enheten Arbete & Försörjning och Ung Start - Navigatorcentrum. Kontakt sker genom anmälan via hemsidan eller telefon 0224-749806, 749809.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) är en nationell satsning som verkar på lokal nivå. 2015 skrevs en lokal överenskommelse mellan Sala kommun och Arbetsförmedlingen Sala-Heby gällande Dua som syftar till att:
- minska ungdomsarbetslösheten
- öka andelen unga med gymnasie-/yrkesexamen
Dua är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Sala kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka kan ansvarsområden tydliggöras och insatser effektiviseras för ungdomens bästa. Genom att utveckla samverkan ytterligare kan resurser användas mer effektivt och ett bättre och mer sammanhållet stöd än tidigare kan ges till ungdomarna.

Dua-överenskommelsen i Sala omfattar alla ungdomar i åldern 16-24 år som är folkbokförda inom Sala kommun som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

I februari 2017 beslutade regeringen att utöka Duas uppdrag till att även gälla fördjupad samverkan mellan arbetsförmedling och kommuner gällande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta innebär att Sala kommun och Arbetsförmedlingen Sala-Heby kommer fördjupa sin samverkan för att nå en effektivare etablering och skapa enklare och mer effektiva processer för nyanlända.

Inom Sala kommun finns Dua-samordnaren under enheten Arbete & Försörjning. Du kommer i kontakt med oss genom Ung Start - Navigatorcentrums anmälan på hemsidan eller på telefon 0224-749831.