StartNyheter - listningPositivt resultat för Sala kommun 2021
Pressmeddelande
Logotyp
Publicerad 2022-03-11
Uppdaterad 2022-03-11 14:04

Årets resultat för Sala kommun är positivt och uppgår till 31,1 mnkr. Resultatet är 12,0 mnkr högre än budgeterat.

Efter justering av realisationsvinster på 5,5 mnkr uppgår balanskravsresultatet till 25,6 mnkr. Det innebär att Sala kommun kan återställa merparten av tidigare års negativa resultat.

Ökning av skatteintäkter och statsbidrag

Nämndernas ramar inför 2021 baserades på en prognos med låga skatteintäkter men under året har skatteprognosen utvecklats mycket positivt. I bokslutet redovisar nämnderna en negativ budgetavvikelse på -47,7 mnkr men den stora ökningen av skatteintäkter och statsbidrag gör att finansförvaltningen totalt visar en positiv avvikelse på 59,7 mnkr.

Coronapandemin har påverkat resultatet

Den pågående coronapandemin har fortsatt att påverka kommunens nettokostnader, ca 12 mnkr beräknas vara direkt kopplade till pandemin.

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Inger Lindström, Ekonomichef
0224-74 72 03 inger.lindstrom@sala.se