StartSäkerhetsläget i vår omvärld
Informationstjänst
Publicerad 2022-03-08
Uppdaterad 2023-02-23 14:32

Efter Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här svarar vi på vanliga frågor om vad du kan göra själv och vart du kan vända dig för att få mer information.

Det här gör Sala kommun

Många ukrainska medborgare befinner sig på flykt. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för asylsökande och flyktingar. Vi har beredskap för att ta emot flyktingar i vår kommun när det behövs. Migrationsverket tar då kontakt med oss.

Sala kommun följer utvecklingen och omvärldsbevakar säkerhetsläget och har god dialog med andra kommuner och myndigheter för att vi ska kunna genomföra eventuella åtgärder eller nå ut med information till dig som medborgare om så behövs.

Vill du hjälpa till?

Organisationer och föreningar som vill hjälpa till

Organisationer och föreningar som vill engagera sig kontaktar i dagsläget Svenska Kyrkan i Sala-Norrby-Möklinta pastorat.

Svenska Kyrkan i Sala-Norrby-Möklinta pastorat samordnar organisationer och föreningar som kan och vill bidra på olika sätt inklusive insamling av kläder och andra förnödenheter.

Kontakt

Kristoffer Dahlqvist
E-postadress: kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Vad du själv kan göra

Uthyrningar av husrum

Migrationsverket hanterar alla förfrågningar/uthyrningar av husrum

Migrationsverket hanterar alla förfrågningar och uthyrningar av husrum. 

Migrationsverket har gått ut med en upphandling gällande tillfälliga bostäder. Upphandlingen vänder sig endast till dig som vill hyra ut en tjänst som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice.

Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner. Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar Migrationsverket dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.

Fastighetsägare och uthyrare (Migrationsverket)

För frågor kring uthyrning kontakta Migrationsverket.

Sala kommun kommer inte att ingå hyreskontrakt med privatpersoner.

Håll dig uppdaterad, men var källkritisk

Det viktigt att få din information från säkra källor med säkerställd information. På så sätt hjälper du att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet minskar du risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Hemberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida om hemberedskap

Informationssäkerhet

Skyddsrum

Via msb.se kan du hitta närmaste skyddsrum

LL - Information på lättläst svenska

Informationspunkt för Ukrainska flyktingar

Ukrainska flyktingar kan få vägledning, hjälp och stöd av Sala kommun.

Plats: Drottninggatan 5, Sala
Öppettider: måndag-fredag, kl. 08:00-16:00

Ukrainska flyktingar kan även ringa till informationspunkten.

Telefon: 0224-74 98 45

Skolgång - mottagning – kartläggning nyanlända barn/elever till Sala kommun

Kontakta Sala kommuns centrala mottagningsenhet Centrum för Flerspråkighet (CF) för mottagning av nyanlända barn/elever till förskola och skola då registrering hos Migrationsverket är gjord.

Vem räknas som nyanländ?

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.
Källa: 3 kapitlet 12 a § skollagen.

Förskolebarnens rätt till placering regleras i Skollagen
Källa: Skollagen 8 kap. 3-7§

Kontakt

Marjatta Kantola Nilsson, Biträdande enhetschef
E-post: marjatta.kantolanilsson@sala.se
Telefon: 0224-748081
telefontid: måndag-fredag mellan kl. 9-11

CF- samordnare bokar in det första mottagningsmötet med vårdnadshavare och barn/elev. Vid behov anlitas tolk från Västmanlands tolkservice.

Rutinen för mottagande är uppdelad i tre delar, förskola/grundskola/gymnasiet beroende på vilken verksamhet barnet/eleven avser börja i.

När första mottagningsmötet och Skolverkets kartläggning steg 1 är klart hos Centrum för Flerspråkighet kontaktas förskole- och skolplaceringsansvarig på skolkansliet för skolplacering.    

Omfattas barnet/eleven av skyddad identitet följs Sala kommuns handlingsplan för skyddade personuppgifter.

Arbetsgång

  • Centrum för Flerspråkighet får vetskap om nyanlänt barn/elev.
  • Samordnare på Centrum för Flerspråkighet kontaktar familjen och kontrollerar att anmälan till Migrationsverket är gjord.
  • Ett mottagningssamtal bokas in. Vid behov bokas tolk.

Information in English – If you are new in Sala

On this page you can find information that might be useful if you are new in Sala. This page will be updated continuously.

If you are new in Sala – Information in English

Meddelanden från Sala kommun kring säkerhetsläget i vår omvärld

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier