Kommunalt avlopp

Sala kommun • Org.enhet: Reningsverket

Senast uppdaterad: 2017-06-22

Senast uppdaterad: 2017-06-22


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Av kommunens befolkning är 15 600 personer anslutna till kommunens avloppsreningsverk. Mängden avloppsvatten som renas är cirka 3,6 miljoner kubikmeter per år. För att transportera avloppsvattnet till avloppsverken finns det 25 pumpstationer och 21,3 mil ledningar nedlagda i marken.

Kommunen har två avloppsreningsverk. Det största finns i Sala med Sagån som recipient och det andra i Hedåker med Murån som recipient. Recipient betyder vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.

I reningsverket i Sala renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Den senaste uppgraderingen av verket utfördes 2007 då den biologiska reningsprocessen utökades med kväverening.
I avloppsreningsverket i Sala renas avloppsvattnet från orterna Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Sätrabrunn, Kila, Möklinta, Broddbo, Vad/Ranstaby, Ransta, Kumla och Varmsätra. Överföringen till Sala sker via ett system av tryckavloppsledningar och pumpstationer.

I avloppsreningsverket i Hedåker renas vattnet från orterna Hedåker och Rosshyttan. Vattnet renas mekaniskt och kemiskt enligt principen direktfällning.

Hur sker kontrollen?

Provtagning och analys av det renade avloppsvattnet utföres kontinuerligt för att kontrollera att reningsprocessen uppfyller kraven enligt miljöbalken. Resultaten redovisas kvartalsvis och årsvis till myndigheter.
Övervakning av avloppsreningsanläggningarna sker via ett datoriserat övervakningssystem och dygnet runt-förlagd personalberedskap som är ansluten till SOS-Alarm.

Slamhantering

Vid reningsprocessen av avloppsvatten bildas slam. Slammet genomgår en rötningsprocess varvid metangas bildas. Metangasen förbränns i en gaspanna och omvandlas till nyttig värmeenergi.
Det slutliga omhändertagandet av slammet sker på Isätra deponeringsanläggning där slammet blandas upp med kompost för att bli jord som används till täckning av deponin.

Spola inte det här i din toalett!

Tänk på att inte spola ner miljöfarliga ämnen såsom målarfärg, lösningsmedel, apoteksvaror och tungmetaller t ex kvicksilver. Miljöfarligt avfall ska lämnas till Returen Isätra eller till miljöbilen. Tops, strumpbyxor och liknande hör absolut inte hemma i avloppet.1. Tömning av en privat badpool

Börja med att låta vattnet stå ett par dagar i solljus för att kloret ska kunna avgå om du planerar att tömma en privat badpool, använd en mätsticka för att säkerställa att klorhalten inte överstiger 0,4 mg/l. Om andra tillsatsmedel används ska instruktionerna på dessa förpackningar gällande omhändertagande följas, en rekommendation är att miljömärkta produkter genomgående används om så är möjligt.

Sedan ska tömningen i första hand ske genom infiltration på den egna tomtmarken, med en slang från poolen, i sakta takt så att grannarnas fastigheter inte översvämmas. Poolen bör tömmas så långt bort som möjligt från vattentäkter. Om det inte är möjligt att låta vattnet infiltrera på den egna fastigheten får vattnet ledas genom en slang till en rännstensbrunn, även detta ska ske långsamt.

Om det är önskvärt att vattnet ansluts till en dagvattenbrunn behöver en dagvattenservis anläggas om fastigheten inte redan har en sådan, återkom då med en ansökan för en VA- anslutning.