StartStörning, miljö och hälsa - Anmälan
Självservice

Störning, miljö och hälsa - Anmälan

Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2019-07-18 10:49
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anmälan

I första hand ska du kontakta den som orsakar olägenheten. I vissa ärenden kan miljöenheten utreda klagomålen och ställa krav på åtgärder. 

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten för ”anmälan av störning”. Om blanketten saknar viktiga uppgifter för handläggningen av ärendet skickas den tillbaka för komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet. 

Anonymt klagomål kan innebära att ditt klagomål inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om tjänsten

Anmälan

Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

En anmälning kan till exempel handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, dålig ventilation, eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus på exempel tomtmark.

Klagomål som inte omfattas av miljöbalken är till exempel vilda djur som skabbrävar, grävlingar, och fåglar som måsar och skator. Vi har ingen möjlighet att handlägga dessa typer av störningar och därför avvisas dessa klagomål.

Villkor

Alla i Sala och Heby kommun kan använda denna tjänst.

Avgifter

Miljöenheten tar ut en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet enligt kommunfullmäktiges taxa. Tillsynsavgiften debiteras fastighetsägaren eller den som orsakar störningen i befogade klagomål.

Relaterade länkar