StartTomtkö, Sala kommun - Anmälan
Självservice

Tomtkö, Sala kommun - Anmälan

Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2019-11-28 09:45
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Anmälan

-

Om tjänsten

Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö. Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registrerats i tomt- och småhuskön.

Tjänsten är reglerad av kommunen

Villkor

Regler för tomt- och småhuskö i Sala kommun

Enligt Sala kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 84, ska följande regler gälla för kommunens tomt- och småhuskö. De nya reglerna ersätter de av Kommunstyrelsen 1985-03-07, § 63 antagna reglerna.

 1. Registrering
  Den som önskar tomt genom kommunens förmedling ska vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö.
 2. Köplats
  För att registreras ska sökanden under registreringsåret fylla lägst 18 år. Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden äger rätt att upprätthålla endast en köplats. Köplatsen registreras på den ena parten med den andre parten som är medsökande. Upphör samlevnaden får endast en av parterna tillgodoräkna sig kötiden.
 3. Överlåtelse
  Placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas.
 4. Blankett
  -
 5. Bevis om registrering
  När anmälan har kommit in och sökanden inbetalt tomtkö-/anmälningsavgiften erhåller sökanden bevis om registrering.
 6. Adressändring
  Adress- eller namnändring ska omgående anmälas digitalt till kommun.info@sala.se eller via brev till Sala kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Box 304, 733 25 Sala. Personnummer ska anges. Utebliven adressändring innebär att man förlorar sin plats i tomt- och småhuskön.
 7. Avregistrering
  Sökanden avregistreras ur tomt- och småhuskön om
  1. Sökande efter sin anmälan förvärvat en tomt av Sala kommun
  2. Sökande inte anmält adress- eller namnändring till Sala kommun
  3. Sökande inte betalt årlig avgift inom föreskriven tid.

Avgifter

-

Fördelning och avregistrering

Fördelning

Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registrerats i tomt- och småhuskön.

Avregistrering

Ur tomt- och småhuskön avregistreras sökande som:

 • efter sin anmälan till tomt- och småhuskön förvärvar tomt eller småhus eller
 • inte anmält adress- eller namnändring så att post återkommer som obeställbar. 

När sökande efter 3 tomt- eller småhuserbjudande inom det eller de områden sökanden valt inte accepterar något av dessa, ska sökanden avregistreras eller om så önskas placeras sist i kön.