StartSjälvserviceFamiljebehandling - ansökan
Självservice

Familjebehandling - ansökan

Publicerad 2016-05-10
Uppdaterad 2020-02-18 10:36

Om tjänsten

Familjebehandling är en frivillig öppenvårdsinsats efter beslut från en socialsekreterare. Som förälder kan man ta kontakt med och ansöka om stöd och hjälp hos Barn och ungdomsenheten på Vård och omsorg.

Uppdrag

Uppdragen omfattar hela familjen, barnet och deras nätverk. Arbetet utgår från tydliga förändringsmål som socialsekreterare sätter tillsammans med familjen och familjepedagogerna.

Arbetssätt

Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Familjebehandling innebär samtal och stöd på hemmaplan och familjepedagogerna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet och stärka familjer.

Arbetet utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling, tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt att stärka trygghet och tillit i familjen. Samarbete sker också med skola, BUP och andra instanser som familjerna har kontakt med i samtycke från föräldrarna.

Familjepedagogerna erbjuder

Lösningsfokuserade samtal

En hjälp till familjen att lyfta fram och hantera tydliga mål. Genom samtal förstärks det som fungerar i familjen via föräldrasamtal och enskilda samtal med såväl vuxna som barn.

Nätverksarbete

Familjen får hjälp att behålla och stärka de goda kontakter som finns inom det egna nätverket i form av släkt och vänner via nätverksträffar. Syftet är att finna positiva lösningar och resurser.

MI-samtal

Motiverande samtal är en samtalsmetod för att hjälpa människor att påbörja en beteendeförändring med betoning på samarbete och klientens egen motivation till förändring. Därmed ökar sannolikheten för att en beteendeförändring sker.

IFT- Intensiv familjeterapi

Ett teambaserat arbetssätt där olika former av insatser i samordnad och integrerad form, i vilket arbetet fokuseras på prioriterade mål med infasning och utfasning av insatsen.

Marte Meo - samspelsbehandling

Marte Meo är en metod som handlar om att filma vardagssituationer för att tydligare se barnets behov och föräldrarnas förmågor med målet att familjens samspel ska bli bättre.

Social färdighetsträning med belöningssystem

Detta innebär att man tränar sociala färdigheter som är nödvändiga för positiva och sunda relationer. Träning hjälper till att bryta en cirkel av misslyckade och bristande konflikthantering med förstärkning av positiva beteenden.

Villkor

Målgrupp är familjer med barn och ungdomar 0-20 år som är i behov av stöd i någon form.