StartSjälvserviceBrandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan
Självservice

Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

Publicerad 2017-08-16
Uppdaterad 2019-12-16 12:35

Ansökan

Handlingar som ska medfölja ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara: 

 1. Uppgift om mängd, brandklass, förvaringssätt o.s.v. 
 2. Om ansökan gäller cisterner skall senaste cisternkontrollrapport/er bifogas. 
 3. Vid enstaka cistern utomhus kan en situationsplan i skala 1:500 med måttsatta avstånd från cistern till närmaste byggnader vara godtagbar. 
 4. Uppgifter om ansvarig föreståndare, samt i vissa fall ställföreträdande föreståndare, och dennes/deras eventuella utbildningar. Ange namn, adress och telefonnummer till arbetet och hem så att t.ex. räddningspersonal vid behov kan få kontakt med ansvarig. 
 5. Situationsplan och klassningsplan över fastighet med byggnader och deras utgångar markerade. 
 6. Planritning över utrymmen där brandfarlig vara förvaras. Uppgift om material i golv, väggar och tak. Om skydds- och säkerhetsavstånd till utgång och till brännbart material inte kan upprätthållas skall förvaringen ske i godkänt brandsäkert skåp.

Om tjänsten

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt.

Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor.

 • Exempel på brandfarliga varor är bensin, diesel, gasol, oljor, acetylen, lösningsmedel samt vissa färger och kemikalier.
 • Exempel på yrkesmässig hantering är bensinstationer, restauranger med gasolinstallation, verkstäder, industrier, laboratorier, undervisningslokaler samt vissa diesel/oljecisterner över 3 000 liter.

Tillstånd behövs inte för

 • förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3
 • hantering enbart av aerosoler
 • kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg
 • stadsgas, om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om gasen framställs av brandfarlig vara.
 • gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkesmässig verksamhet och
  • används uteslutande i den egna verksamheten och
  • har högst 1 bar övertryck

Föreståndare för brandfarliga varor

 • Föreståndare för brandfarliga varor ska anmälas till kommunen.
 • Föreståndare för explosiva varor ska godkännas av kommunen.
 • Föreståndarens uppgift är att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, det vill säga på ett säkert sätt. Föreståndaren ska ha god kunskap om tillämpliga regler, de brandfarliga och explosiva varornas egenskaper, den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan.
Räddningstjänsten Sala-Heby i Sala är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Villkor

För dig som, privat eller yrkesmässigt, hanterar brandfarlig vara i större mängder.

Räddningstjänsten Sala-Heby utför Vandelsprövning för alla som ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Avgifter

Avgift för tillstånd och för räddningstjänstens tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se