StartSkolkort för gymnasie­elever i Västmanland - Ansökan
Självservice

Skolkort för gymnasie­elever i Västmanland - Ansökan

Publicerad 2016-06-17
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om du tror att du uppfyller villkoren för att kunna få fria resor måste du fylla i en ansökan. Svar skickas till de elever som fått avslag på sin ansökan. Du får ditt skolkort utdelat på din gymnasieskola redan första skoldagen på höstterminen om du lämnat in din ansökan i tid. Kommer din ansökan in för sent kan du till att börja med bli tvungen att betala dina egna skolresor. Du får ingen ersättning i efterhand för de dagar som redan gått. Du kan även ansöka om skolkort efter skolstarten. VLs handläggningstid är två (2) veckor. 

Du som ska börja ditt första år på gymnasiet ska skicka din ansökan till VL. Vi vill ha din ansökan senast vecka 27. 

Går du redan på gymnasiet ska du under maj månad lämna in din ansökan till skolan eller VL. För resa till skolan första dagen på höstterminen kan du åka på ditt gamla kort. 

De nya korten delas sen ut på plats som respektive skola anvisar. Ansökningar inlämnade efter skolstart hämtas ut på VLs KundCenter – Busspunkten om du går i skola i Västerås. I övriga länet kontakta din skolas expedition/reception.

Om tjänsten

Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. Västmanlands lokaltrafik (VL) handlägger på uppdrag av de olika kommunerna ansökningarna gällande fria skolresor för gymnasieelever.

Fria skolresor gäller i första hand resor med kollektivtrafik som buss eller tåg. I vissa fall kan man få kontantbidrag om du helt eller delvis inte kan åka kollektivt.

Läsårskort och andra färdbevis för gymnasieelever

Du kommer att få den korttyp som krävs för just din resväg. Läsårskortet är giltigt för två (2) resor per vardag (till och från skolan/praktikplatsen). Kortet gäller från höstterminens första dag till vårterminens sista dag (ej under jullovet).

När får du kontantbidrag?

Om du helt eller delvis inte kan ta dig till skolan med linjebuss, tåg, skolskjuts eller annat kollektivt färdmedel som VL/hemortskommunen anvisar så kan du få kontantbidrag i form av resebidrag om du har minst 6 km till skolan eller anslutningsbidrag om du har minst 4 km till närmaste hållplats.

Du har utöver fria skolresor rätt till anslutningsbidrag om du har minst 4 km eller 6 km till närmaste aktuella busshållplats eller station.

Färdväg i km, minst 4   6
Anslutningsbidrag, kr/mån 100   150

Skolans start och sluttider följs om inte annat styrks med bifogat schema.

Du har rätt till resebidrag om ingen fri skolresa med kollektivt färdmedel kan erbjudas till någon del av resan. Ersättningens storlek räknas ut efter resans längd i km.

Färdväg km, minst 6   10   13   16   19   23
Resebidrag, kr/mån 265   295   335   375   415   460

 
 

Färdväg km, minst 27   31   36   41   46
Kontantbidrag, kr/mån 515   555   600   660   695

 

 

Du kan inte genom att avstå från fri resa (läsårskort) få ett resebidrag. För hel hösttermin utgår bidrag för 4 månader och för hel vårtermin för 5 månader. För del av termin, del av månad eller på annat sätt begränsat antal resdagar reduceras ersättningen. Belopp under 100 kr betalas inte ut.

VL betalar ut kontantbidraget efter höst- och vårterminens slut.

Ditt kort är ditt ansvar

Du är ansvarig för det skolkort du får, förvara det därför väl och se till att det inte skadas.

Om ditt skolkort blir stulet eller du tappar bort kortet måste du omgående anmäla förlusten av kortet. Anmäl förlusten av ditt kort till VLs KundCenter (0771-22 40 00) eller till din skola. Du kommer att få ett nytt kort till en kostnad av 300 kr och ditt gamla kort spärras.

Om ditt skolkort skulle sluta fungera återställer vi ditt kort eller byter ut det mot ett nytt. Är kortämnet trasigt eller skadat så får du ett nytt mot en avgift på 100 kr.

Vid missbruk kan du bli fråntagen ditt skolkort och rätten till fria skolresor kan bli indragen.

Om du flyttar eller byter skola ska du alltid anmäla detta till VL genom ny ansökan, för en ny bedömning. Om du då av någon anledning inte längre har rätt till fri skolresa måste du genast lämna tillbaka ditt kort, annars kan du bli ersättningsskyldig för den tid kortet används felaktigt.

Villkor

Du ska uppfylla två grundvillkor för att få fria skolresor: 

1. Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 

Det innebär 

  • att du ska vara under 20 år 
  • att du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig 
  • att du deltar i heltidsundervisning 
  • att läsåret/kursen är minst 8 veckor 
  • att du inte får någon lön under utbildningen 


2. Färdvägen mellan bostaden och skolan/praktikplatsen ska vara minst 6 km. 

När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda. 
Är avståndet 6 km eller längre får du fria skolresor om du även uppfyller övriga krav enligt ovan. 

Har du inackorderingstillägg från CSN eller din hemkommun, så har du inte rätt till fria dagliga resor. Din hemortskommun kan ge dig information om vad som gäller. 

Resor för praktik kan enbart sökas under gällande termin. VL vill ha din ansökan senast två veckor innan du påbörjar din praktikperiod. 
Elever som lämnar in sin ansökan för sent kan själva få betala för de första dagarna. Ansökan för praktikresa finns hos din skolreception eller på Sala kommuns hemsida.

Avgifter

Om du i ansökan om fria skolresor eller vid utkvittering av skolkort eller annat färdbevis, lämnat felaktiga uppgifter i bedrägligt syfte, blir du ersättningsskyldig för hela den tid du innehaft kortet. Du blir ersättningsskyldig enligt gällande VL-taxa för periodkort jämte en expeditionsavgift på 300 kr.