Nyhet

Tillsyn av skolgårdar

Publicerad 2020-11-23
Uppdaterad 2020-12-04 07:54
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Med start vintern år 2020/2021 kommer kommunens miljöenhet att påbörja ett tillsynsprojekt där vi undersöker elevernas skolgårdsmiljö, inklusive efterlevnad av tobakslagen.

Kommunens miljöenhet kommer med start vintern år 2020/2021 att besöka samtliga skolgårdar i Sala och Heby kommuner, år F-9 samt gymnasium. Detta för att se om de uppfyller de krav som lagstiftningen miljöbalken ställer på skolgårdar, samt om tobakslagen uppfylls. Det kan t ex handla om materialval, tillgång till skugga samt om rökförbudsskyltar finns uppsatta. Se länkar till lagstiftning, förordning och vägledning nedan.

Planen var ursprungligen att miljöenheten skulle följa upp efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, och vid eventuella brister ställa kvar på åtgärder. Men med anledning av rådande situation med covid-19, har miljöenheten valt att ändra inriktning på tillsynen. Detta då ventilationstillsyn skulle innebära fysiska inspektioner inomhus. Observera dock att ni som verksamhet ändå har skyldighet att ha koll på vilka flöden som förekommer i de rum eleverna nyttjar, samt vid behov se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Mer information om detta finner ni HÄR.

Inför skolgårdstillsynen

Du som rektor behöver inte förbereda något inför skolgårdstillsynen. Miljöenheten planerar för att genomföra samtliga inspektioner oanmält. Om det finns personal ute på plats vid inspektionstillfället, kan kontakt komma att tas med denne. Miljöenhetens inspektörer anländer i uppmärkt kommunbil, har tjänstejacka med Sala och Hebys kommunvapen på samt tjänstekort väl synligt. Önskar ni att vi meddelar innan vi kommer ut på plats, låt oss veta så ordnar vi med det. Våra kontaktuppgifter finner du nedan.

Efter skolgårdstillsynen

Ni kommer efter tillsynen att erhålla en inspektionsrapport från miljöenheten. Av inspektionsrapporten kommer att framgå om vi önskar att ni vidtar några mindre åtgärder. Ser vi allvarligare brister, kommer miljöenheten kontakta er direkt istället.

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster