StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNy VA-taxa från och med 1 januari 2020
Nyhet

Ny VA-taxa från och med 1 januari 2020

Publicerad 2019-11-26
Uppdaterad 2020-06-02 15:56
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november att en ny VA-taxa börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är en del av VA-kollektivet i Sala kommun och verksamheten bekostas med hjälp av en VA-taxa. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, det vill säga vare sig gå med vinst eller förlust. Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan och också sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

Den nuvarande VA-taxan började gälla 1 juli 2017 och avgifterna bestämdes så att det överskott som då fanns skulle användas fram till 2019 och en höjning skulle ske år 2020. Resultatet för 2018 och prognosen för 2019 har visat att VA-taxan behöver höjas så att VA-kollektivets intäkter blir desamma som dess kostnader, eftersom det överskott som tidigare fanns är förbrukat.

VA-kollektivet får inte ha vare sig för lite eller för mycket pengar och kommunen har tre år på sig att justera detta. 2017 fanns det för mycket pengar i VA-kollektivets kassa och taxan ändrades så att avgifterna var lägre än kostnaderna, för att få vårt överskott att  minska. Nu har vi inget överskott kvar och därför behöver avgifterna höjas.

Den nya VA-taxan påverkar olika kunder på olika sätt och det har flera orsaker. Dels hur mycket vatten som en kund gör av med och dels hur många bostadsenheter man betalar för. Men det beror också på att avgifterna till våra kunder ska fördelas utifrån kostnaderna för våra  vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) och de förändras hela tiden. Under 2017 hade vi högre kostnader för dagvatten och därför blev dagvattenavgiften högre då. Nu har vi högre kostnader för tjänsterna dricksvatten och spillvatten och då har avgifterna för dessa tjänster höjts. Därför blir det en högre höjning för våra kunder som bara har kommunalt dricksvatten och spillvatten eftersom kostnaderna för dessa tjänster har ökat. 

VA-taxans nivåer behöver ses över varje år så att de motsvarar de faktiska kostnaderna och planerade nödvändiga åtgärder. Avgifterna ska täcka driftkostnader, framtida underhållsbehov och utbyggnad av allmänt VA. Sala kommun växer och ambitionen är att befolkningen ska fortsätta att öka. Det innebär stora investeringar och det påverkar givetvis även VA-taxan.

Vi strävar efter att uppnå en god kommunövergripande planering som bidrar till att taxeutvecklingen kan bli jämnare och mer kundvänlig, så att det inte blir så stora förändringar i taxan från år till år.

Exempel från den nya VA-taxan

För en vanlig villa med en förbrukning på 150 m3 vatten innebär den föreslagna höjningen cirka 90-130 kr/månad (cirka 20-35%).  
För ett flerbostadshus med en förbrukning på 2 000 m3 innebär den föreslagna höjningen cirka 40-70 kr/lägenhet och månad (cirka 20-25%).
För en verksamhet med stora byggnader och en årlig förbrukning på 150m3 vatten innebär den föreslagna höjningen cirka 230-300 kr/månad (cirka 15-20%).