Servicemeddelande

Bygglovsansökan: Fackverkstorn

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Bygglovsansökan för uppförande av fackverkstorn på fastigheten Stadsskogen 2:24. Möjlighet att lämna synpunkter i ärendet (t.o.m. 31 mars)

En ansökan om bygglov har inkommit till byggenheten avseende nybyggnad av fackverkstorn om 36 meter med teknikbodar på fastigheten STADSSKOGEN 2:24.

Handlingar i ärendet finns att ta del av på Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala.

Det går att lämna in synpunkter på detta ärende . Era synpunkter utgör underlag för beslut i ärendet. Beslut som går emot era synpunkter fattas av politikerna i Miljö- och byggnämnden. Övriga beslut kan fattas på delegation av handläggare.

Blankett för synpunkter i ärendet finns på Medborgarkontoret. Senaste datum för att lämna in synpunkter är 2018-03 31.

Karta

Fackverkstorn - placering på karta
Föreslagen placering av fackverkstorn om 36 meter på fastigheten STADSSKOGEN 2:24

 

Kontakt

Lena Karlsson, Enhetschef
0224-74 75 01 lena.karlsson@sala.se