StartBrottsförebyggande arbete
Informationstjänst

Brottsförebyggande arbete

Publicerad 2016-05-10
Uppdaterad 2019-09-26 11:42
Det är inte bara polisen som ska arbeta brottsförebyggande utan många fler arbetar för att få ett tryggare samhälle. I Sala är det kommunen som har ett ansvar för att samordna insatserna.

Organisation

Det brottsförebyggande arbetet i Sala leds av ett lokalt brottsförebyggande råd BRÅ, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott och lokala polischefen. Arbetet samordnas av en Trygghetssamordnare, en tjänsteman som ska vara spindeln i nätet och samordna de brottsförebyggande resurserna i samhället. Till sin hjälp har trygghetssamordnaren ett Trygghetsråd där allmänheten ingår. I Trygghetsrådet ingår representanter från företag, föreningar, grannsamverkare från bostadsområden, organisationer som har intresse av att få Sala kommun tryggare. 

Polisens volontärverksamhet

Polisens volontärer är en verksamhet där människor på frivillig grund hjälper Polisen med olika uppdrag för att bidra till att minska brotten och öka tryggheten i samhället. Exempel på uppdrag du kan få medverka i kan vara olika typer av informationsuppdrag, nattvandringar och att hjälpa Polisen vid olika arrangemang.

För att bli volontär ska du ha fyllt 18 år. Polisen ser gärna människor i alla åldrar och med olika bakgrund som sökande. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos Polisen.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett arbete som ska öka tryggheten inom ett bostadsområde. Grannsamverkan finns i hela Sverige och är sanktionerat av polisen. Det går ut på att grannarna har lite mer koll på vad som händer i sitt bostadsområde och att man pratar lite mer med varandra.

Med några enkla åtgärder kan ett bostadsområde bli lite tryggare. Det kan vara att ta in posten åt grannen när han är bortrest, titta till bostaden då och då och reagera när något ovanligt händer.

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar aktivt för att höja trafiksäkerheten inom kommunen.

Samverkan mot brott i skolorna

Såväl som i samhället i övrigt förekommer det att brott begås i Salas skolor.

I skolplanen står det:

Sala kommun förutsätter att barn och elever som ges inflytande också svarar upp mot det ansvar som det betingar. Vuxna måste samtidigt visa rymlig tolerans mot att barn som växer upp och formas till vuxna individer då och då misslyckas i denna process. Barnen och eleverna måste ständigt få nya chanser att lyckas.

Det innebär inte att brottslig verksamhet tolereras. Sala kommun och Polisen har gemensamt kommit överens om en policy och en handlingsplan för att motverka och förebygga brott bland unga.

Det här är vi överens om:

 • En gemensam syn på handläggningen av brott på kommunens skolor bör eftersträvas mellan polisen – skolan – socialförvaltningen och föräldrar. 
 • Brott på skolor skall jämställas med brott ute i samhället i övrigt. 
 • Nolltolerans mot brott på skola bör eftersträvas. 
 • Inse att bakom mobbning ligger oftast en brottslig handling. 
 • Brott som inträffar på skolor skall alltid polisanmälas. 

Därför har vi nolltolerans mot brott i skolan:

 • Genom tydligt agerande ge ungdomar kunskap om att samhället reagerar mot brott. 
 • Tidigt fånga upp ungdomar som kan vara på väg in i ett destruktivt och kriminellt beteende. 
 • Få ungdomar att förstå vikten av ett rättvist samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett kön eller kulturell/etnisk bakgrund. (Brott med rasistiska förtecken är prioriterade). 
 • På sikt sänka nyrekryteringen till kriminalitet och missbruk och därmed sänka brottsligheten ute i samhället. 
 • Göra skolan till en trivsam arbetsplats för alla. 
   

Detta händer när en elev begår ett brott i skolan!

Då en brottslig handling blir känd för en lärare eller annan skolpersonal, kontaktar denne sin chef som i sin tur kontaktar Närpolisen. Utifrån de uppgifter som är kända i ärendet upprättas en anmälan hos polisen. Utredning där barn och ungdom misstänks för brott skall drivas i nära samverkan med socialtjänsten och vårdnadshavare, vilka skyndsamt skall underrättas om att utredning inletts. (Regleras i LUL = Lagen om Unga Lagöverträdare). 

Vid förhör skall vårdnadshavare ges tillfälle att närvara och socialtjänsten bör närvara. Protokoll skall redovisas till socialnämnden. 
 

Detta gör polisen och kommunen tillsammans, för att förhindra brott!

Närpolisen bör kallas till skolan för elevinformation i anslutning till händelser som inträffat. Alternativt att skolpersonal kommer till polisen för samtal med vissa elever. Denna information/samtal är i brottsförebyggande syfte. Vid behov bör närpolisen få tillfälle att informera på föräldramöten och lärar- och rektorskonferenser. 

Polisen ska vara informerad om aktiviteter som anordnas för ungdomar och fortsätter därför att närvara i so-po-sko-kultur/fritidsträffar, och andra möten som rör aktiviteter för ungdom. Skolan är i övrigt välkommen att kontakta Närpolisen för elevinformation.

Relaterade kategorier