StartNy översiktsplan för Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-12
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

Varje ny byggnad och förändring i mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad konsekvenser för omgivningen under en lång tid framöver. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument. Planen ska både vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden.

Om den nya översiktsplanen

Översiktsplanen ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningar och framtid för Sala kommun. Den ska innehålla både dagens kända planeringsförutsättningar och den politiska viljeinriktningen för framtida samhällsutveckling. Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt, Sala år 2035 med utblick mot år 2050. Den nya översiktsplanen för Sala kommun kommer att omfatta hela kommunen. 

Översiktsplanen kommer att följa Boverkets ÖP-modell. Boverkets ÖP-modell går ut på en övergripande struktur med tre aspekter. Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden fördelas i modellen med de tre olika aspekterna. För att läsa mer om Boverkets ÖP-modell, se följande länk: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/ 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål samt i vilka områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges.

Fysisk planering syftar till att beslut om mark- och vattenanvändning fattas med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar och konsekvenser för att främja en önskvärd utveckling och en god helhet. Det är därför viktigt att inte bara planera de enskilda byggprojekten var för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är planeringsunderlag och vad som är ställningstaganden. 

Källa: Boverket (https://www.boverket.se/