StartPlanprocess för översiktsplan
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-12
Uppdaterad 2021-10-08 10:25

Vid upprättande av en översiktsplan ställer Plan- och bygglagen, PBL, krav på planeringsprocessen. Kraven är inriktade på att planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn. De syftar till att garantera att den plan kommunfullmäktige antar tillkommit under rättssäkra och demokratiska former. Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var vi ska bygga nya bostäder, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar ska dras fram samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor.

Sala kommuns gällande översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, är från 2002 och har bedömts vara inaktuell. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

I Sala kommun finns två antagna fördjupningar av översiktsplanen, en för området kring Silvergruvan ”Översiktsplan för Sahlberget” och en för tätorten Sala ”Plan för Sala stad”.

Vad som regleras i Plan- och bygglagen

  • hur samrådet ska ske och vad som måste behandlas 
  • hur en bredare allmänhet informeras 
  • hur inkomna synpunkter ska behandlas 
  • vem som fattar beslut 
  • hur beslutet vinner laga kraft och sprids samt 
  • att ställning regelbundet måste tas till översiktsplanens aktualitet

Medborgarinflytande

Plan- och bygglagen ställer krav på planeringsprocessen, så att översiktsplanearbetet sker med öppenhet och insyn. Enligt lagen skall ett förslag till översiktsplan först skickas på samråd och sedan ställas ut.

Utöver dessa två tillfällen kan kommunen på olika sätt kommunicera med medborgarna. Detta är inte reglerat i lag utan det är upp till varje kommun att lägga upp arbetet på bästa sätt. Det kan vara allmänna möten, kommunikation via kommunens hemsida, uppstart av olika arbetsgrupper, dialog med skolor m.m.

Program

Plan- och bygglagen ställer inga formella krav på att översiktsplanearbetet skall inledas med ett programarbete. Det är dock möjligt att upprätta program för att i ett tidigt skede överväga motiven till och inriktningen av planarbetet.

Programmet ger även möjlighet för kommuninvånare, organisationer och myndigheter att komma in med synpunkter och påverka i ett tidigt skede.

Samråd

Ett planförslag på översiktsplanen upprättas och skickas på samråd. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd och konsekvenser redovisas.

Under samrådet ges berörda möjlighet att inkomma med synpunkter.

Kommunen skall samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.

Efter samrådet ska en samrådsredogörelse upprättas. Den redovisar de skriftliga synpunkter som inkommit samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Utställning

Planförslaget revideras efter samrådet och ställs sedan ut under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden. Efter utställningen ska ett utlåtande upprättas. Det redovisar de skriftliga synpunkter som inkommit samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen måste planen ställas ut igen.

Antagande, Laga kraft

Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige
Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft.