StartSå kan du påverka
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-12
Uppdaterad 2023-01-20 09:50

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Genom att dela med dig av dina åsikter om en plan kan du påverka utformningen av denna. Detta är speciellt viktigt under tidiga skeden av planprocessen.

 

Vid både en detaljplaneprocess och en översiktsplaneprocess finns det möjlighet att formellt komma in med synpunkter under samråd, granskning och utställning.

All planering grundar sig på samverkan och delaktighet - därför är alla planer under arbete tillgängliga här på webbplatsen och/eller i en särskild utställning i kommunhuset.

Alla medborgare är välkomna att ta del av kommunens planering för vårt samhälle och att lämna synpunkter.

Vid en planprocess kan även medborgardialogen utökas på olika sätt.

Detta är vanligt under arbetet med en översiktsplan och kan till exempel innebära skapande av referensgrupper och fokusgrupper samt allmänna möten på olika platser i kommunen.

Relaterade tjänster