StartGrundvatten
Informationstjänst

Grundvatten

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-01-25 13:08
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar.

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Vid installationer av olika anläggningar (t.ex. värmepumpar) är det viktigt att allt utförs på korrekt sätt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se