Informationstjänst

Nationella minoriteter

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Vad lagen säger

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att antalet kommuner och landsting eller regioner inom förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli utökats. Från 2014 ingår sammanlagt 68 kommuner och 13 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska. Sala kommun ingår inte enskilt som förvaltningsområde, men ingår i området på landstingsnivå.

Denna lag gör att fler enskilda medborgare har möjlighet att använda finska, samiska och meänkieli i kontakter med myndigheter och fler har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska, samiska och meänkieli.

Rättigheter

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna.

  • Gemensamt för alla kommuner är att de ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Minoritetsspråken är dessutom skyddade i två lagar, i språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

En ny bibliotekslag har också gett de offentligt finansierade biblioteken uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper, bland andra personer med annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter.

För information om modersmålsundervisning av minoritetsspråk inom Sala kommun, se relaterad information.