Informationstjänst

Tillgänglighet som rättighet

Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll.

Tillgänglighetsguiden Sala (pdf)

Tillsammans med kommunala Handikapprådet har Sala kommun tagit fram en guide som ska påvisa olika objekts tillgänglighet. Guiden är under uppbyggnad och uppdateras löpande samt publiceras på denna sida.

TD 2.0 Tillgänglighetsdatabasen online

Sala kommun är också medlem i den nationella TD (Tillgänglighetsdatabasen) där vi lägger ut information med bilder om butiker och andra besöksobjekt. Där kan du själv bedöma om det går att besöka objektet.