StartÖversiktsplan 2050
Informationstjänst
Publicerad 2023-01-12
Uppdaterad 2023-03-17 08:44

Under perioden 16 januari -16 mars 2023 fanns den kommunövergripande översiktsplanen för Sala kommun 2050 tillgänglig för granskning

Om översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål. Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt med utblick mot år 2050. När den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. Fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som utgörs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i samband med antagande av ny översiktsplan.

Följebrev granskning – Översiktsplan för Sala kommun

Affisch – Granskning Översiktsplan för Sala kommun

Granskning 16 januari - 16 mars 2023

Mellan den 16 januari och 16 mars 2023 fanns den kommunövergripande översiktsplanen för Sala kommun 2050 tillgänglig för granskning här på www.sala.se samt i kommunhuset, Stora torget 1, Sala.

De tillhörande handlingarna är en digital översiktsplan, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse samt en PDF-version av översiktsplanen som är möjlig att skriva ut. Även den äldre samrådsversionen av översiktsplanen fanns tillgängliga. Det är dock de förstnämnda handlingarna (granskningshandling, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse) som var under granskning mellan perioden 16 januari och 16 mars 2023.

Granskningshandling

Under hösten och vintern 2021/2022 var översiktsplanen ute på samråd för att samla in synpunkter på samrådsförslaget. Efter samrådsperioden så reviderades översiktsplanen till den granskningsversion som finns att läsa i sin helhet här.

Översiktsplan Sala 2050 - digital granskningshandling

Granskningshandling Översiktsplan Sala kommun 2050 (pdf)

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Översiktsplan Sala kommun 2050 (pdf)

Samrådsredogörelse Översiktsplan Sala kommun 2050 (pdf)

 

Samrådshandling Översiktsplan Sala kommun 2050 (pdf)

Vad är en översiktsplan? - film

Översiktsplanens inriktning - film

Översiktsplanens utvecklingsstrategi - film

In English

The municipal comprehensive plan is available for the public to review during the 16 januari to 16 march 2023.

For information in English please contact kommun.info@sala.se or 0224-74 70 00 or visit the municipal offices Stora torget 1, Sala.

Relaterade tjänster