StartÖversiktsplan 2050
Informationstjänst
Publicerad 2021-10-11
Uppdaterad 2022-06-21 11:23

Vi arbetar med förslaget till en ny översiktsplan för Sala kommun.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses.

Samrådshandling

Under hösten och vintern 2021/2022 var översiktsplanen ute på samråd. Då samlade vi in synpunkter på förslaget.

Du kan fortfarande ta del av samrådshandligen.

Översiktsplan Sala 2050 - digital samrådshandling

Vad är en översiktsplan? - film

 

 

En hållbar översiktsplan - film

 

 

Översiktsplanens inriktning - film

 

 

Hur du lämnar synpunkter - film

 

 

Översiktsplanens utvecklingsstrategi - film

 

 

Om översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål. Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt med utblick mot år 2050. När den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. Fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som utgörs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i samband med antagande av ny översiktsplan.

Samrådsremiss – Översiktsplan för Sala kommun

Affisch – Översiktsplan för Sala kommun

Relaterade tjänster