StartÖversiktsplan 2050
Informationstjänst
Publicerad 2021-10-11
Uppdaterad 2021-12-21 15:23

Förslaget till ny översiktsplan för Sala kommun är ute på samråd. Det innebär att du kan läsa förslaget och lämna dina synpunkter.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses.

Samrådshandling - lämna synpunkter

Läs samrådshandlingen och berätta för oss vad du tycker! Under samrådet kan du lämna synpunkter på förslaget och bidra med kunskap till det framtida arbetet. Vi välkomnar dig att bidra med dina synpunkter oavsett om du är boende i kommunen, aktiv i en förening, markägare eller företagare.

Du kan lämna synpunkter på förslaget till och med 9 januari 2022.

Översiktsplan Sala 2050 - digital samrådshandling

Samrådshandlingarna finns även att läsa på:

  • Det offentliga medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala
  • Sala stadsbibliotek, Norra Esplanaden 5, Sala
  • Ransta bibliotek, Kärrbäcksbovägen 29A, Ransta

Samrådsmöten

Under samrådstiden besöker vi några olika platser i kommunen för att informera om förslaget och för att ta del av dina synpunkter.

Ransta

  • 23 november, 18:00-21:00, samrådsmöte, Ransta Nästa, Ransta

Västerfärnebo

  • 30 november, 18:00-21:00, samrådsmöte, Svartådalens besökscenter, Västerfärnebo

Möklinta

  • 7 december, 18:00-21:00, samrådsmöte, Möklintagården, Möklinta. Det går även att delta på mötet digitalt via Microsoft Teams.

Sala

  • 12 november, 11:00-14:00, samrådsmöte, Stora torget, Sala
  • 2 december, 18:00-21:00, samrådsmöte, Sala stadsbibliotek ”Blå salen”, Sala

Digitalt samrådsmöte

  • 16 december, 18:30, digitalt samrådsmöte via Teams

Vad är en översiktsplan? - film

 

 

En hållbar översiktsplan - film

 

 

Översiktsplanens inriktning - film

 

 

Hur du lämnar synpunkter - film

 

 

Översiktsplanens utvecklingsstrategi - film

 

 

Om översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål. Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt med utblick mot år 2050. När den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. Fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som utgörs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i samband med antagande av ny översiktsplan.

Samrådsremiss – Översiktsplan för Sala kommun

Affisch – Översiktsplan för Sala kommun

Relaterade tjänster