StartFörstudien Biogas Sala
Informationstjänst
Publicerad 2021-08-24
Uppdaterad 2022-08-31 15:37

Syftet med LEADER-projektet Biogas Sala var att undersöka förutsättningarna för en ekologiskt hållbar och ekonomiskt lönsam produktion av biogas från lantbrukets restresurs gödsel. Biogas är helt förnybar och i mångt och mycket en lokal resurs. Biogas består av merparten metan. Förstudien slutredovisades av Sala kommun till jordbruksverket i mars 2021 och visar att potentialen är ca 90 000 ton gödsel per år exkluderat hästgödsel, vilket motsvarar ett energivärde av ca 10 GWh. Mängden är således ganska intressant för en större anläggning, då gödselmängderna är någorlunda koncentrerade i upptagningsområdet och inte allt för spritt, vilket innebär inte allt för långa transporter.

Bakgrund

Då Sala är en utpräglad landsbygdskommun är det synnerligen intressant se vilka förutsättningar det finns i form av mängden gödsel både statiskt nu och en bedömning för framtiden. Vidare se alla värden och mervärden med biogas.

Genomförande

Då tanken var att den kartläggning av förutsättningarna för biogasproduktion i Sala kommun skulle kunna leda till verkliga anläggningar, så kopplades tidigt en referensgrupp till projektet bestående av tre lantbrukare, en i allra högsta grad aktiv sådan och då med mjölkproduktion. De båda andra har varit lantbrukare och då också med mjölkproduktion, men framförallt aktiva i LRF.

*Kartläggningen av potentiellt tillgängligt substrat har gått till på två sätt nämligen

  • En genomgång inom projektgruppen där vi tittat på nuvarande bestånd men också fört en diskussion om hur det utvecklats över tid och lite tankar för framtiden.
  • Ett samarbete med institutionen för teoretisk biologi vid Linköpings Universitet. Där man med utgångspunkt ifrån antal inrapporterade djur till Jordbruksverket kan se mängden gödsel av olika slag och dess energivolym. Då koncentrationen av djurhållning i Sala kommun ligger mot Heby kommun och Norberg kommun har också områden nära kommungränserna inkluderats som alternativ.

Kartan nedan visar kartläggningen av gödsel och grödor i Sala kommun med omnejd;

Hinder och begränsningar

På grund av att omvärlden hamnat i en mycket svår och omfattande pandemi har de delar som var tänkt i samarbeten i möjliga produktionsanläggningar typ en stor samägd anläggning för produktion av central fordonsgas eller enskilda produktionsanläggningar för rågas med en gemensam anläggning för produktion av fordonsgas inte kunnat arbetas igenom då det med nödvändighet förutsätter att man kan träffas i olika grupper vid ett flertal tillfällen. Detta är förstås något som med fördel kan göras senare när situationen blivit normal igen.
Det som mera fokuserats på är potentialen och två gårdar med både lika och olika förutsättningar.

Potentialen gödsel

Potentialen är ca 90 000 ton gödsel per år exkluderat hästgödsel, vilket motsvarar ett energivärde av ca 10 GWh. Mängden är således ganska intressant för en större anläggning, då gödselmängderna är någorlunda koncentrerade i upptagningsområdet och inte allt för spritt, vilket innebär inte allt för långa transporter. Vidare ser utvecklingen ut som att koncentrationen kommer att öka i och med att de större mjölkproducenterna blir ännu större och mindre mjölkgårdar upphör med sin produktion.

Studie av två gårdar

De gårdar som studerats för att se förutsättningarna till biogasproduktion är följande 

  • Olsbo Gård AB , en sedan länge etablerad mjölkproducent i Sätrabrunn. 
  • Ösby Lantbruksgymnasium ägs och drivs av Sala kommun. Även här en sedan länge etablerad mjölkproduktion.

Likheterna mellan dessa båda gårdar finns således, men det finns två väsentliga skillnader nämligen att Ösby Lantbruksgymnasium inte har någon rekrytering på gården vilket innebär att det i stort sett inte finns några ungdjur. Vidare bedriver Lantbruksgymnasiet en utbildning med flera program, där en biogasproduktion skulle vara mycket värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv.

Kommentarer och erfarenheter att ta vidare i fortsatta arbetet 

Småskalig biogasproduktion är tekniskt väl utvecklad och skapar många goda värden kopplade till klimat och miljö , och då även närmiljön. Ekonomiskt så förutsätter dylika anläggningar både investeringsstöd och gasstöd minst i den storlek som kalkylerna som gjorts i studien av de två gårdarna ovan visar. 

Viktigt är också att se de individuella förutsättningarna och då inte minst hur nuvarande el- och värmebehov täcks och till vilken årlig kostnad.
Dessutom finns det en oerhörd potential i att uppgradera biogasen till fordonsgas, som förvisso kommer att innebära en ytterligare investering men också med en väsentligt högre täckningsbidrag, vilket reducerar payoff-tiden avsevärt.

Att titta på en större anläggning skulle förstås vara intressant, men i detalj har inte detta låtit göra sig p g a de Covid 19 förutsättningar som varit vid tiden för förstudien.