StartInför timanställning inom Vård och Omsorg
Informationstjänst
Publicerad 2022-02-22
Uppdaterad 2022-02-22 16:45

Här finns viktig information för dig att läsa innan du börjar arbeta hos oss.

Innan du börjar ditt praktiska arbete inom Vård och Omsorg blir du inbokad på en anställningsinformation. Det är mycket viktigt att du läser igenom informationen i rullistorna på den här sidan samt tittar på filmerna innan du kommer till anställningsinformationen. Under anställningsinformationen skriver du bland annat under sekretesserinran och anställningsavtal.

Glöm inte att ta med ID/Legitimation samt övriga dokument som vi har bett dig ta med.

Du har erbjudits en tidsbegränsad timanställning som vårdbiträde via Bemanningsenheten inom Vård och Omsorg i Sala kommun. Du kommer därmed att bokas för tillfälliga arbetspass.

Du kan få möjlighet att arbeta cirka 300 arbetsdagar.

Vår förhoppning är att under den tiden har du blivit intresserad av att vilja utbilda dig till ex. undersköterska.  

Efter cirka 300 arbetsdagar kommer din anställning inom Sala kommun att avslutas, förutsatt att du inte har utbildat dig.

För att kunna erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg krävs utbildning t.ex. omvårdnadsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

I vård- och omsorgsarbetet utförs arbetet ofta utifrån beviljade insatser och med stöd från lagar, riktlinjer och rutiner. Nedan kan du läsa lite kort om ett par av lagarna vi arbetar utifrån.

SOCIALTJÄNSTLAGEN [SoL]

är en ramlag som gäller för alla medborgare i Sverige. Den handlar om rättigheten till bland annat vård och omsorg. Målen i lagen bygger på att människor ska kunna påverka sin situation och vara med och bestämma. Vi förhåller oss till lagen genom att främja individens sociala trygghet, verka för jämlikhet och solidaritet samt utföra vår omsorg utifrån individens enskilda behov. Det finns olika former av bistånd att söka, bl a trygghetslarm, hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet för dementa eller korttidsboende. När behovet av hjälp är så omfattande att det inte längre går att bo kvar i nuvarande bostad, då kan medborgaren beviljas en plats på särskilt boende för äldre.

LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE [LSS]

är en rättighetslag som styr rätten till hjälp och särskilt stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Om medborgaren har rätt till insatser enligt LSS kan man samtidigt också ha rätt till bistånd och stöd enligt andra lagar. Hjälpen kan vara att få en särskilt bostad, få ett passande arbete eller få hjälp att göra aktiviteter på sin fritid. Inom LSS jobbar  vi utifrån respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn. Insatser vi utför kan omfatta personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse utanför hemmet, bostad för barn och ungdom, bostad med särskild service och/eller daglig verksamhet.  

Det här är Sala kommuns vision, mål och värdegrund, det vill säga där vi kommer ifrån och dit vi ska.

Vision

Sala kommun - ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft.

Målområden

Kommunens övergripande mål kommer att vara kopplade mot tre målområden:

 • Ett växande Sala
 • Ett hållbart Sala
 • Ett tryggt och rättvist Sala

Värdegrund

Vi som arbetar för Sala kommun gör skillnad i människors vardag, varje dag. En gemensam värdegrund speglar det förhållningssätt 
som vi har i vårt dagliga arbete och fungerar som ett stöd för oss när vi arbetar för att förverkliga visionen.

Enkelt – Effektivt – Medborgarvänligt

Som anställd i en verksamhet underställd Vård och omsorgsnämnden är du skyldig att följa nedan angivna bestämmelser. Vad de innebär i ditt dagliga arbete kan du läsa mer om i detta dokument samt rutinerna för tystnadsplikt och sekretess.

Offentlighetsprincip

Inom kommunen gäller en offentlighetsprincip som innebär att alla handlingar är allmänna och därmed kan begäras ut av medborgare. Vid en sådan begäran måste en prövning göras av om uppgifterna är offentliga (inte omfattas av sekretess) eller om de är sekretessbelagda (omfattas av en lagregel om skydd för uppgiften)

Vad innebär tystnadsplikt för mig?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda personer, de människor vi tar emot i verksamheten, till obehöriga, t.ex. din egen familj eller andra utomstående.

Vilka uppgifter gäller tystnadsplikten?

Tystnadsplikten avser de enskilda personernas personliga förhållanden. Du får inte lämna ut uppgifter om personens personliga förhållanden till andra personer om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Tystnadsplikten gäller även efter det att personen uppgifterna gäller har flyttat eller avlidit.

Vad betyder ”lida men”?

Att lida men innebär att den som blivit omtalad har upplevt att hen har blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart det finns minsta risk för att någon skulle kunna uppleva obehag är du skyldig att hålla uppgiften hemlig. Även uppgifter som verkar harmlösa, t.ex. en persons adress eller telefonnummer omfattas av tystnadsplikt. Därför är det viktigt att du fått den berörde personens medgivande, ett s.k. samtycke om du ska lämna ut sådana uppgifter t.ex. till anhöriga, sjukvård, förskola, skola eller andra myndigheter.

Vem bedömer vad som är ”men”?

Tystnadsplikten medför att du inte får säga saker som kan skada personen eller hens anhöriga och närstående. Det är inte du som bedömer om det du sprider ut är till skada för den du pratat om. Det är personens egen personliga uppfattning om vad som kan anses vara till ”men” för hen som gäller. 

Vem är skyldig att följa tystnadsplikten?

Tystnadsplikten gäller anställda i verksamheter som erbjuder insatser enligt LSS och SoL som kommer i kontakt med för individen känsliga personliga uppgifter. 

Tystnadsplikten gäller även för administrativ personal, företagets ledning och andra som aktivt deltar i verksamheten och som kommer i kontakt med sådan information som omfattas av tystnadsplikten. 

När jag har slutat min anställning, vad gäller då?

Tystnadsplikten gäller även efter att din anställning har avslutats. Tystnadsplikten gäller i 70 år, i princip hela ditt liv.

Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?

Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med personens situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till din chef och arbetsledare samt andra medarbetare som arbetar hos samma person om hen inte kan göra det själv och behöver stöd i det. Du får lämna de uppgifter som är nödvändiga för att sköta ditt arbete i aktuell situation.

Får jag lämna ut uppgifter till myndigheter?

Tystnadsplikten gäller även mellan dig och anställda vid olika myndigheter, t ex försäkringskassan, socialnämnden och arbetsförmedlingen. I vissa fall har man rätt, eller till och med skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter, bland annat vid vittnesplikt i domstol. Om du inte är helt säker på att du får lämna ut uppgifter ska du kontakta din arbetsledare för att verifiera om du får lämna ut uppgifterna. 

Får jag lämna ut uppgifter till massmedier?

Det är inte tillåtet att lämna ut uppgifter som är belagda med tystnadsplikt till tidningar, TV eller radio. Om uppgifterna du lämnar till media innebär att den enskilde drabbas så kan uppgiftslämnandet ses som ett brott mot din kollektivavtalsreglerade tystnadsplikt.

Att tänka på vid användning av smartphone, e-post och sociala medier

Det är inte tillåtet att skicka personuppgifter eller bilder av den enskilde personen över öppet nät t.ex. e-post eller smartphone. Det är endast tillåtet i av nämnden utvalda system som har inbyggt skydd. För att kunna använda e-post krävs att verksamheten har installerat s.k. säker e-post. Det är heller inte tillåtet att lägga ut bilder eller personuppgifter på sociala nätverk, t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin eller liknande nätverk.

Finns det några undantag från reglerna om tystnadsplikt?

Om en person, eller personens legale företrädare, ger dig tillåtelse att lämna ut en uppgift som rör personen själv har du rätt att göra det. Du måste även kontrollera att någon närstående till den som ger tillåtelse inte skadas av att uppgiften lämnas ut. Om så är fallet får du trots samtycket inte lämna ut uppgiften, om du inte fått tillåtelse även av den närstående. 

Du kan också bryta tystnadsplikten om du i ditt arbete får kunskap om ett brott som begåtts, t.ex. om brott riktas mot barn, om brott har en straffsats på fängelse i ett år eller om en person far illa.

Vad gör jag om jag anser att någon far illa eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel? 

Om den som far illa är ett barn har du skyldighet att anmäla det till socialnämnden. Detta gäller både om barnet finns i er verksamhet eller om barnet finns inom en persons familj. Om du märker att en person lever under missförhållanden som beror på den insats hen får ska du genast anmäla det till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige ska då åtgärda problemet. 

Om en vuxen person blir utsatt för brott som inte faller under anmälningsplikten och själv har förmåga att avgöra om en polisanmälan ska göras, ska du ha hens samtyckte för att göra en anmälan. I första hand bör personen själv göra en anmälan. 

Om en vuxen person inte själv har förmåga att ta ställning till en polisanmälan bör verksamheten överväga en anmälan om misstanke om övergrepp och andra brott som personen misstänks bli utsatt för. Tala då med din arbetsledare som då bör göra anmälan.

Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten?

Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikten. Straffet för sådana brott är böter eller fängelse i högst ett år. Tala alltid med din arbetsledare om något är oklart.
 

Regler för medarbetares hantering av privata medel och värdesaker

Vård och omsorgsnämnden, nämndens verksamheter eller medarbetare övertar inte något ansvar för brukares privata ekonomi, medel eller värdesaker. Däremot kan medarbetare i nämndens verksamheter få i uppdrag av legala ställföreträdare att i det dagliga arbetet biträda brukaren med hanteringen av privata medel t.ex. vid personliga inköp. Det finns lokala rutiner inom respektive område som talar om hur hanteringen gällande pengar ska ske. Medarbetare ska inte handha brukares medel på annat sätt än vad som anges i nämndens riktlinjer och enhetens rutiner.

Inköp för brukares räkning

Inköp för brukares räkning redovisas mot kvitto och förs in i kassabok eller på kassablad som förs för varje brukare. Om kontanter överlämnas från legal ställföreträdare till medarbetare upprättas kvitto på mottaget beloppet som noteras i kassaboken. 

Användning av betalkort

Vid användning av betalkort är brukaren själv med och slå in kortkoden i butiken. Verksamheten ska informera om att försäkring inte gäller om koden lämnas ut och att Vård- och omsorgsnämnden inte är skyldig att ersätta beloppen vid bedrägeri.

Medarbetare får inte handla eller låna för privat bruk från kortet, inte heller på något annat sätt själv skaffa sig ekonomiska fördelar i samband med inköp. Fördelar är t.ex. att registrera egna poäng eller använda erbjudanden.

Mottagande av gåvor

Medarbetare får inte ta emot gåvor. Medarbetare som tar emot, låter åt sig utlova eller begära ersättning eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning” gör sig skyldig till mutbrott . Som otillbörliga belöningar ses exempelvis kontanta medel, gåvor med realiserbart ekonomiskt värde ex. smycken, konstverk och kläder.

Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde, choklad, blommor tårtor, frukt, är inte att se som otillbörliga om det sker vid särskilda tillfällen, och med närmaste chefs medgivande. 

Förmåner och testamenten

Affärer eller lån mellan brukare och medarbetare får inte förekomma. Medarbetare får inte medverka vid upprättande av brukarens testamente, även om medarbetaren inte direkt berörs av testamentets innehåll. Medarbetare får inte heller i tjänsten bevittna namnteckningar på andra dokument som rör brukare. Verksamheten får inte förvara värdehandlingar såsom testamenten och liknande för brukare.

Värdepost och förvaring i särskilda boenden

Medarbetare tar inte emot eller hand om värdehandlingar. Om förvaring är aktuell upprättas ett förvaringsavtal. Förvaringsavtal, med anteckning om insättningar och uttag, används som redovisning för brukarens medel. Uttag och insättningar bekräftas av ansvarig medarbetare samt om möjligt av brukaren. När medlen förbrukats och nytillskott behövs ska förbrukade medel först redovisas. När brukaren skrivs ut avslutas förvaringsavtalet, tillhörigheterna återlämnas mot kvittens. 

Hantering vid dödsfall

Uppdraget som legal ställföreträdare upphör omgående om huvudmannen avlider. Privata medel överlämnas då i stället till den person som företräder dödsboet. Utlämnandet dokumenteras och skrivs under av dödsboet. 

Hantering vid misstanke om brott

Vid misstanke om brott såsom stöld, förskingring m.m. ska den som upptäcker brottet omgående informera ansvarig chef och dokumentera alla kontakter.

Detta särtryck betyder inte att övriga hygienrutiner är mindre viktiga eller inte ska följas. Särtrycket gäller alla som deltar i verksamheten och i alla kommunens verksamheter likväl som i ordinärt boende.

 • ”Mekanisk” handtvätt med tvål och vatten skall ske minst vid arbetspassets början samt vid arbetspassets slut. Det är särskilt viktigt också efter kontakt med urin, avföring eller kroppsvätskor och vid nedsmutsning samt att det sker tätt under utbrott av magsjuka/kräksjuka. Handskar ska användas vid orent arbete.
 • Handsprit före och efter varje brukar/patientkontakt
 • Inga föremål eller smycken (t.ex. klockor, armband ringar) får finnas nedanför armbågen eller sticka fram under arbetsdräkten. Halsband ska bäras under arbetsdräkten och får inte hänga fram om man böjer sig.
 • Arbetsdräkten ska sluta vid armbågen, långärmat får inte bäras i patientkontakt. Undantag är utomhus. Arbetsdräkten bör tillhandahållas av arbetsgivaren och får användas endast på arbetsplatsen. Tvätt ska ske i minst 60°C på arbetsplatsen eller på ett av verksamheten anlitat tvätteri.
 • Naglarna ska vara kortklippta. Nagellack, lösnaglar eller andra främmande föremål på naglarna (t.ex. smycken mm) får inte bäras. De samlar mikroorganismer och hindrar god handhygien. De kan även skada brukaren.
 • Engångsförkläde och handskar ska bäras i samband med all personligt omvårdnad 
 • Hår och skägg ska bäras så att det inte kan komma i kontakt med kroppsvätskor (hårnät kan behöva användas) Om hår/skägg ändå kommer i kontakt med avföring, urin eller andra kroppsvätskor måste det tvättas innan nästa patient/brukar kontakt
 • Skoskydd ska i möjligaste mån inte användas pga. ökad risk för kontamination av händerna då man tar av sig skoskydden. Personal som arbetar i ordinärt boende kan vid behov då de inte har möjlighet att ta av sig sina ytterskor vid besök, använda sig av skoskydd. Dessa är engångs och ska kasseras efter användning. Desinfektera händerna i direkt anslutning till att skoskydden tas av.
 • Rökning får inte ske på arbetstid och ej i arbetskläder. Rökning får bara ske på anvisad plats då personalen har rast och har bytt om till egna kläder. Viktigt att tvätta händerna och se till att man inte luktar rök då man är åter i tjänst.
 • Tänk på att inte använda olika produkter och parfymer med stark doft. 
   

Din skyldighet att rapportera

Du är skyldig att omgående rapportera sådant som kan medföra ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande1. Det handlar om förhållanden i den egna verksamheten som kan medföra konsekvenser för enskilda personer (brukare) som får insatser eller som kan komma ifråga för insatser. Skyldigheten omfattar alla yrkesverksamma personer, oavsett tjänst:

 • Anställda 
 • Uppdragstagare 
 • Praktikanter eller motsvarande personer under utbildning      
 • Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Vad är ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande?

Missförhållanden kan avse utförda handlingar såväl som handlingar som någon har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Det kan vara situationer där den enskilde personen blivit utsatt för skada eller ett fysiskt ingripande, det ska alltid rapporteras. Det kan även handla om situationer där det förekommit inslag som skulle kunna bedömas som ett övergrepp eller där nödrätten använts för att avvärja fara för liv eller hälsa.

Följande kan ses som övergrepp och ska alltid rapporteras:

 • Fysiska övergrepp, som örfilar, slag eller annan form av misshandel 
 • Psykiska övergrepp, som allvarliga eller återkommande hot, trakasserier eller kränkningar. 
 • Sexuella övergrepp, som sexuella handlingar med inslag av tvång eller våld 

Det kan även handla om situationer med påtaglig risk för ett missförhållande. Här avses en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Det kan t.ex. handla om brister i utförandet av insatser t.ex. att berörd person inte får den tillsyn och det stöd som beviljats. Återkommande brister i utförandet, som beror på sådant som bristande planering eller brist på rutiner kan sammantaget, om det inträffar vid flera tillfällen, ses som en påtaglig risk för missförhållanden.

Om du är osäker kan du prata med kollegor, chef eller kontakta utvecklaren för att få råd men utgångspunkten är alltid din egen bedömning av situationen och av konsekvenserna för berörd person.

Vid upptäckten – i det akuta skedet

Om du vid upptäckten bedömer att det finns risk att berörd person skadas, ansvarar du för att utan att invänta din chef vidta åtgärder. Åtgärderna ska medföra att: 

 • Hot undanröjs- direkta hot mot den enskilde personens liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa omgående undanröjs  
 • Läget inte förvärras- konsekvenserna för den enskilde personens liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa inte förvärras. 

Om ett övergrepp har begåtts eller det finns misstanke om ett övergrepp ska berörd person inte lämnas ensam och åtgärder omgående vidtas för att säkerställa att det inte kan upprepas.

Till vem ska du rapportera?

De risker och missförhållanden du uppmärksammar ska omgående rapporteras till närmast ansvarig chef för verksamheten. Om chefen inte är i tjänst ska rapporten lämnas till den person som ersätter, ställföreträdare eller överordnad chef.

Om din chef berörs av rapporteringen ska du också alltid rapportera till överordnad chef. Om du inte får återkoppling av din chef om det du rapporterat ska du kontakta överordnad chef och informera om det inträffade. 

Vad ska registreras i systemet Stella

Din rapport ska dokumenteras omgående, senast inom 5 dagar, i systemet Stella. Du kan använda blanketten; risk- och händelserapport, som en hjälp så du lägger in tillräckliga uppgifter. Stella är lätt tillgänglig ( ) och ska användas av alla medarbetare inom Vård och omsorgsnämndens verksamheter.

Om ni är flera medarbetare som upptäckt eller varit med om en och samma situation ska endast en händelse läggas in i Stella. En av medarbetarna lägger in händelsen och övriga medarbetare skriver en rapport vardera  i blanketten: rapport av risker och missförhållanden. Dessa rapporter ska sedan laddas upp i systemet. Den person som lägger in händelsen i Stella ansvarar för att skriva in vilka övriga medarbetare som var iblandade.

Du ska i Stella/din rapport beskriva händelsen eller situationen som ligger till grund för den påtagliga risken för missförhållandet eller missförhållandet. Det ska framgå hur och när situationen uppstod, vilka som var närvarande samt övrig information som kan vara viktig för att ansvariga ska kunna förhindra upprepning. Du ska även beskriva vilka åtgärder som vidtagits av dig eller andra i det akuta skedet.

Av rapportdokumentationen ska kunna utläsas:

 • Vad själva risken eller missförhållandet bestått i  
 • Plats/verksamhet där det inträffade/upptäcktes 
 • När det uppmärksammades och av vem/vilka 
 • Vilka konsekvenser det fick/kunde fått för personen (brukaren) 
 • Vilka åtgärder som vidtagits akut 
 • Om något liknande inträffat tidigare 
 • Din bedömning av vad som orsakade det inträffade 
 • Din bedömning av om det skulle kunna inträffa igen 
 • När skriven rapport lämnades in och av vem/vilka 

Information – vid introduktionen och årligen

Din introduktion ska omfatta en genomgång av skyldigheten att rapportera påtagliga risker och missförhållanden. Du ska sedan minst årligen tillsammans med dina kollegor på arbetsplatsträffen diskutera vad missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden kan vara i er verksamhet. Du ska känna till vem som utsetts att ta emot rapporten och hur verksamhetens rutiner för hanteringen ser ut.

Om det inträffade är ett brott – polisanmälan

Om det visar sig att det som inträffat är ett brott kan det behöva polisanmälas. Det är alltid din chef som tillsammans med den berörde personen beslutar om polisanmälan. Vid misstanke om brott kan även det fackliga ombudet kontaktas och åtgärder vidtas i form av avstängning, erinran eller uppsägning. 
 
1 14 kap 6§ SoL, 7 kap 6§ SoL, 23 e§LSS, 24e§ LSS 

Registrera dig tillgänglig för arbete

För att du som anställd ska kunna bokas på arbetspass ska du registrera din tillgänglighet på din sida i Portalen. Du registrerar dig tillgänglig för arbete endast när du vet att du kan arbeta. Under din tillgängliga tid kan du bokas på arbetspass. Om ni är inbokade på ett arbetspass så kan ni fortfarande bli inbokade före och efter det arbetspasset om ni står tillgängliga i Portalen (ex om du jobbar 7-16 kan du bli inbokad även 17-21 om du står tillgänglig). 

Vill du bara arbeta det redan inbokade arbetspasset ex 7-16 så ska du endast stå tillgänglig 7-16, du ändrar alltså din tillgängliga tid efter hur du är inbokad på arbetspass. 

Du får inte ta bort hela din tillgänglighet.

När du är inbokad på ett arbetspass så kan du tillfrågas om att ombokas till annan verksamhet som du är introducerad på. Om du är inbokad på verksamhetsintroduktion så kan du bokas om till arbetspass på annan verksamhet som du är introducerad på samma tid. 

Arbetspass via SMS

När du bokas in på arbetspass får du ett SMS med information om arbetsplats, datum, arbetstid och övrig information som kan vara bra att veta. Detta SMS kan du inte svara på. 
Det är viktigt att du bevakar din kalender i Portalen dagligen för att vara uppdaterad på dina inbokade arbetspass (förlita dig inte enbart på SMS).

Akutbokning

Arbetspass som är samma dag, då blir du uppringd på telefonen. Om du är på arbetet kontaktas du via arbetsplatsens telefon.
Under kvällar och helger kan du bli uppringd av arbetsplatsen för att bli bokad på arbetspass, om du är registrerad som tillgänglig för arbete. Du förväntas svara i telefonen. 

Om du inte svarar vid upprepade tillfällen kan din anställning komma att avslutas.

Viktig information

När du blivit inbokad på arbetspass har du ingått ett avtal med arbetsgivaren och därmed ska du arbeta dessa timmar. Arbetstiden registreras i Portalen och ligger till grund för din löneutbetalning.

Om du uteblir från arbetspass utan giltigt skäl kan det leda till att din anställning avslutas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss samordnare eller Bemanningssamordnare inom området som du arbetar inom.

OBS att personuppgifterna i dokumentet är fiktiva, personen finns inte i verkligheten. 

Lathund - Tillgänglighet i Portalen​​​​​​

Som timavlönad får du information från din enhetschef om vilka sjuk- och friskanmälningsrutiner som gäller för dig som anställd.

Arbetstidslagen reglerar bland annat hur mycket anställda får arbeta per dygn, vecka och år. Lagen säger även i vilken utsträckning rast ska tas ut, samt vila före och efter ett arbetspass. 

För att säkerställa arbetsmiljön samt säkerheten på arbetsplatsen är det viktigt att medarbetare följer arbetstidslagen genom att inte arbeta mer än vad lagen säger. Nedan följer en kort sammanställning. 

Dygnsvila

Alla medarbetare ska ha en sammanhängande vila före eller efter arbetspasset på 11 timmar under en 24 timmars period, i genomsnitt under en period om högst 4 månader.

Veckovila

Alla medarbetare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar. Perioden om 7 dagar på vård och omsorg börjar alltid på en måndag och slutar en söndag.

Tillfälliga avvikelser från dygns- och veckovila

Avvikelse får göras tillfälligt om det orsakats av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren.

Avvikelser av detta slag ska kommuniceras med närmsta chef på arbetsplatsen. Om medarbetare har vikariat och arbetar utifrån en schemarad, ska denna följas. 

Sammanlagda arbetstiden

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar får högst uppgå till 48 timmar i genomsnitt under en period om högst 4 månader. 

I den sammanlagda arbetstiden ska mertid, övertid, semester, sjukdom, innestående komptid, föräldraledighet, interna utbildningar, arbetsplatsträffar samt jour likställas med fullgjord arbetstid.

Raster

Rast är avbrott i den dagliga arbetstiden under vilken arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Rasten ska förläggas så att arbete inte utförs mer än 5 timmar. Rast ska tas ut med minst 30 minuter. Rast är icke betald arbetstid.

Avvikelse från rasten kan endast göra vid en oförutsedd händelse för dagen, t ex p.g.a. olyckshändelse, låg bemanning p.g.a. sjukdom och ska utifrån detta kompensera med den faktiska tiden man inte fick rast. Avvikelser av detta slag ska dokumenteras i avvikelsesystemet samt kommuniceras med närmsta chef på arbetsplatsen.

Måltidsuppehåll

Inom vissa verksamheter har rast byts ut mot måltidsuppehåll, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena. Måltidsuppehållen räknas in i arbetstiden, och medarbetaren kan behöva gå ifrån maten och göra en insats om behov uppstår. Måltidsuppehåll är betald arbetstid, därmed får man inte lämna arbetsplatsen. 

Paus

Förutom raster ska arbetsgivaren ordna arbetet så att pauser kan tas ut. Pauser räknas in i arbetstiden, och man ska då vara kvar på arbetsplatsen. Det brukar vara brukligt att ta en kortare paus på förmiddagen och på eftermiddagen. 

Byte av turer

Om någon på verksamheten vill byta tur med någon inom personalpoolen, då är det viktigt att det stämmer med att dygnsvilan och veckovilan uppnås.

Kontakta Enhetschefen för verksamheten för godkännande om byte. Det är BeSched rapportören/koordinator på den enheten som ändrar din tur i systemet.

 • Efter att du har genomgått anställningsinformationen och skrivit under anställningsavtal registreras du in i våra bemannings- och lönesystem. 
 • Du kommer också att kontaktas för att boka in tid för att gå verksamhetsintroduktion.
 • Under introduktionen går du tillsammans med ordinarie personal och lär dig rutiner och träffar de boende. 
 • Du får lön för den tid du går introduktionen, dina arbetspass registreras i din kalender i Portalen.
 • Efter verksamhetsintroduktionen går du och din handledare igenom hur det har gått för dig och ni går igenom en bedömningsblankett tillsammans.
 • Om du bedöms kunna arbeta i verksamheten då kan du registrera dig tillgänglig i Portalen och då kan du bokas på arbetspass. 
 • Om du bedöms att du inte kan arbeta i verksamheten, då kommer din anställning att avslutas inom hela Vård och Omsorg.
 • När du är anställd i Sala kommun får du ett konto för inloggning (AD-konto) till arbetsdatorn samt en mejladress. Du får inloggningsuppgifterna när du skriver under ditt anställningsavtal. 
 • När du är anställd är det endast denna mejladress som ska användas för information till och från arbetsgivaren. Det är viktigt att du loggar in på mejlen och håller dig uppdaterad eftersom du har ett ansvar att ta del av arbetsgivarens information. 

Praktisk information

Ta med matlåda till arbetet, det finns kylskåp och mikrovågsugn på arbetsplatsen. Kaffe/te finns på de flesta arbetsplatser utan kostnad.

Ta med bekväma skor som tål maskintvätt. Arbetskläder finns på de flesta arbetsplatser (fråga när ni bokar introduktion i verksamheten vad som gäller där).

Mobiltelefon får endast användas på schemalagd lunchrast. .

Vård och Omsorg är en rökfri arbetsplats. Om du röker får du endast göra det på schemalagd lunchrast. Du måste byta om till privata kläder. Fråga på arbetsplatsen var det är tillåtet att röka.

Delegeringsutbildning och kunskapstest

För att kunna arbeta inom Vård och Omsorg ska du kunna klara av utbildningen för delegering.

Som anställd inom vård och omsorg i Sala kommun ingår det att utföra arbetsuppgifter på delegation, läkemedelshantering är en sådan arbetsuppgift. Dessa uppgifter får inte utföras utan särskild kunskap/utbildning. 

Efter att du blivit godkänd av verksamheten under din verksamhetsintroduktion och bedöms ha förvärvat tillräcklig verksamhetskännedom ska du utföra två utbildningar samt kunskapsprov. Du har fått ett meddelande i din jobbmejl där du kan läsa mer om utbildningarna och information gällande delegering.

Enligt det centrala kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR har en arbetstagare med tidsbegränsad anställning rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan efter 9 månaders sammanlagd tidsbegränsad anställning, dock senast 12 månader räknat från det första anställningstillfället. Det åligger arbetstagaren att anmäla intresse till arbetsgivaren för sådan kompetensutvecklingsplan.

Utbildningsmaterial och utbildningsfilmer

Vård och Omsorgs ledning följer dagligen det rådande läget gällande coronavirus, covid-19. Vi följer regionens direktiv och de rekommendationer som utfärdas av myndigheter. 

Från en dag till en annan kan det komma uppdateringar, ny information eller utbildningar som du som medarbetare måste ta del av. Det kommer i så fall skickas ut till din arbetsmail. Det är viktigt att du regelbundet går in i din arbetsmail och kontrollerar inkorgen. Varför är det viktigt? Jo för att ditt arbete ska bli så smittsäkert som möjligt för dig, dina kollegor och de du tar hand om.   

Nedan följer viktig information som du behöver ta del av innan du kommer ut i våra verksamheter och arbetar.

Vill du ha information om coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi dig till www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!!

 • Du ska stanna hemma om du är sjuk, även vid milda förkylningssymtom.
 • Du måste ha varit symtomfri i 48 timmar innan du kan komma tillbaka till arbete.
 • Det är viktigt att vara extra noggrann med handhygienen. Följ de råd som du får av filmerna under Utbildningsmaterial.
 • Fråga på arbetsplatsen om vad som gäller – det kan ha kommit ny information sedan du läst detta. Fråga så du kan arbeta säkert. 

All vårdpersonal inom vård och omsorg har tagit del av materialet, det är viktigt att även du har kunskap och kännedom om covid-19 för att minska smittspridning.​​​

På Sala kommuns webbplats finns alltid uppdaterad information om corona/Covid-19 och det finns också uppdaterad information om stödlinjer och chattar, se nedan:

Salas sida om corona/covid 19:

https://www.sala.se/corona

Länkar till stödlinjer och chattar m.m.:

https://www.sala.se/info/18772

Myndigheters webbplatser för ytterligare information:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se

 

Utbildningar att göra efter din anställning

Du kommer i samband med din anställningsinformation att få information och material om att du ska genomföra ett antal utbildningar. Utbildningarna ska du genomföra innan du gör ditt första introduktionspass i en verksamhet. Du kommer att genomföra utbildningarna hemma.