StartBygga, bo och miljöÖversiktsplanÖversiktsplan för Sahlberget
Informationstjänst
Publicerad 2019-07-01
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

Fördjupad översiktsplan för gruvområdet i Sala med omgivningar. Planen antogs av kommunfullmäktige år 2003.

Syftet med att upprätta en fördjupad översiktsplan över gruvområdet och områdesbestämmelser eller andra regleringar i anslutning till denna, är i första hand att få till stånd kommunala riktlinjer och anvisningar för hur riksintressena ska tillgodoses. Men syftet är också att arbeta fram riktlinjer för områdets fortsatta utveckling och bevarande, samt att ange en framtida markanvändning för att uppnå en långsiktigt attraktiv miljö i området som kan fortsätta att locka människor till platsen i takt med tidens förväntningar.

Översiktsplan för Sahlberget