StartPlan för Sala stad
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

Sala är en fantastisk stad och vi vill givetvis att staden ska bli ännu bättre för nuvarande och framtida Salabor. För att få ett samlat grepp om vad som behöver göras, nu och i framtiden, för att fortsätta en positiv utveckling, har Plan för Sala stad, en fördjupning av översiktsplanen, tagits fram.

Plan för Sala stad antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2014

Plan för Sala stad består av följande antagandehandlingar:

Handlingarna hittar du till höger här på hemsidan. Handlingarna finns också att läsa på Medborgarkontoret i kommunhusets reception.

På grund av handlingarnas omfattning har vi av miljöskäl beslutat att primärt distribuera dem i digitalt format. Önskas tryckta handlingar hör av dig till sofia.elrud@sala.se.

Att tänka på om du skriver ut handlingarna: Kartbilagan och Plan för Sala tätorts grönstruktur är utformade för att tryckas i A3-format för att öka läsbarheten i kartorna.

Kort om innehållet

Som övergripande mål för planen har Framtidsbild 2024 - unik och attraktiv småstad - tagits fram. Här målas det goda livet i staden år 2024 upp. Framtidsbilden visar hur staden lyckas profilera och etablera sig som en unik och attraktiv småstad i Mälardalsregionen.

Strategi för Sala stads utveckling beskriver övergripande tillvägagångssätt för hur staden måste jobba vidare för att nå Framtidsbild 2024. Strategin består av åtta delstrategier som tillsammans stakar ut vägen mot framtidsbilden.
Plan för Sala stad konkretiseras i kapitlet "Så här bygger vi staden". Här får strategierna sin fysiska förankring och områden för bostäder, verksamheter, utveckling av grönstruktur, riktlinjer för stadskärnan mm beskrivs och illustreras.

Till planen finns fyra bilagor. Bilaga 1 består av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planförslaget. Bilaga 2 är en sammanställning av planeringsförutsättningar och underlag. Bilaga 2.1, Sala tätorts grönstruktur, är ett planeringsunderlag som omfattar all grönska och obebyggd mark i och i anslutning till staden och belyser grönstruktur kopplat till rekreation, vardagsfritid och biologisk mångfald. Detta dokument lyfter fram kvaliteter och brister i stadens grönstrukturnät och hur man kan jobba med dem. Till planförslaget hör också en kartbilaga, där utvalda kartor från planförslaget och planeringsförutsättningarna visas i större storlek för att öka läsbarheten. Samlingen av kartor fokuserar främst på att ge en bild av de förutsättningar som finns inom planområdet, men även planförslagets markanvändningskarta för år 2024 presenteras.

 

Mer information om Plan för Sala stad

Jasmina Trokic, planarkitekt 0224-74 73 25, jasmina.trokic@sala.se