StartPlan för Sala ekokommun
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-12
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige 2002. Planen är sedan år 2013 inaktuell.

Vår bit av jorden

Plan för sala ekokommun grundar sig på ett omfattande planeringsunderlag som tagits fram genom projektet "Vår bit av Jorden". En stor del av projektet gick ut på att få igång intressanta diskussioner med samhällets olika aktörer. Projektet gav möjligheter för utbyte av kunskaper, idéer och erfarenheter och skapade en plattform för deltagarna att ta sin del av det gemensamma ansvaret för en bättre miljö i Sala kommun.

Agenda 21 och det uthålliga samhället

Agenda 21:s syfte är att tillvarata människors engagemang för sin vardag, sin närmiljö och sin kommun. Agenda 21 kan ses som en dokumentation av en ständigt pågående process och som en överenskommelse mellan samhällets olika aktörer och hur var och en tänker bidra till det uthålliga samhället.

Kommunens översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan som är aktuell och som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var vi ska bygga nya bostäder, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar ska dras fram samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.  

Planen ger uttryck för kommunens vilja. Den ska vara vägledande för såväl kommunen som för andra myndigheter vid beslut som rör kommunens mark- och vattenanvändning. Planen är inte juridiskt bindande.

Vår framtida livsmiljö

I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Detta är så viktigt att riksdagen i plan- och bygglagen har slagit fast att en aktuell översiktsplan ska finnas i alla kommuner och att möjligheten till medverkan från medborgarna garanteras i planen. Enligt lag skall en aktualitetsprövning av översiktsplanen ske minst en gång varje mandatperiod.

 

Plan för Sala ekokommun