StartRevisionsrapport från FSC® (FSC-C005824)
Informationstjänst

Revisionsrapport från FSC® (FSC-C005824)

Publicerad 2016-08-26
Uppdaterad 2020-06-24 09:37
Sala kommun, Gata/park
Anmärkningar som Sala kommun fått i samband med senaste revision. Rapporten i sin helhet är publicerad på FSC®:s webbplats.

Avvikelser från RA (2015)

2014 års revision gav inga avvikelser. Avvikelserna 2013 har åtgärdats och arbetats in i skogsförvaltningens rutiner. Avvikelserna stängdes på 2014 års revision.

Avvikelser från RA (2015)

 Not.

Typ

Beskrivning

Ind.

Åtgärd

Grad

2015.1

Mindre

+

A.2.2

Skogsförvaltningen skall se till att varumärket använt på webbsidan korrigeras till att inkludera registreringssymbolen ® där FSC® eller Forest Stewardship Council® är skriven, och ange FSC licenskoden: FSC-C005824 utöver certifieringskoden. Skogsförvaltningen skall skicka layout med den reviderade varumärkesanvändning till Soil Association för godkännande.

12 mån, checkas vid nästa revision

2015.2

Mindre

En stor del av skogen är nära bebodda områden och den största staden i kommunen, som kan befria skogen från detta krav som angetts i en fotnot i standarden. I 2014 i Västmanland var en skogsbrand som bröt ut 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det var den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet med 13 800 hektar drabbad skog. För Sala kommun, endast en mindre del av skogen påverkas. Men vid tidpunkten för revisionen fanns ingen policy eller plan om att vidta rimliga åtgärder för att bränna ett område i enlighet med kravet eller en policy som anger varför detta inte är möjligt.

6.3.12

Skogsförvaltningen skall skriva en policy eller plan om huruvida att genomföra rimliga åtgärder för att bränna en areal motsvarande minst 5 % av föryngringsarealen 26 på torr och frisk mark under en femårsperiod.

12 mån, checkas vid nästa revision

2015.3

Mindre

Fältbesök till avdelningar där slutavverkning har gjorts av studenterna visade att maskinerna inte stanna på de permanenta spår/Basvägen men hade korsat över marken och har orsakat markskador på fuktiga områden.

6.5.3-6.5.4

Skogsförvaltningen skall säkerställa att rutiner för att undvika att betydande körskador uppstår i samband med skogsbruksåtgärder implementeras, och skall ha rutiner för att åtgärda betydande körskador i de fall sådana uppkommer.

12 mån, checkas vid nästa revision

2015.4

Mindre 

Den ekologiska landskapsplan är allmänt tillgänglig på webbsidan och omfattar åtgärder för att skydda naturvärden som finns inom kommunen. Men vid tidpunkten för revisionen, fanns ingen sammanfattning tillgänglig för allmänheten av de specifikt identifierade HCV i skogen och deras åtgärder för att upprätthålla och/eller förbättra deras bevarandevärden på webbsidan som handlar om skogen.

9.3.5

Skogsförvaltningen skall göra en offentligt tillgänglig sammanfattande beskrivning av de identifierade områden med höga bevarandevärden och de åtgärder som gjorts för att bevara och/eller förbättra de identifierade bevarandevärden.

12 mån, checkas vid nästa revision