StartStudie- och yrkesvägledning
Kontaktobjekt

Studie- och yrkesvägledning

Publicerad 2017-08-25
Uppdaterad 2018-04-25 08:20
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

En viktig del i barns, ungdomars och vuxnas lärande är att enkelt få information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Vi studie- och yrkesvägledare vill verka för mångfald och jämställdhet inom utbildning och arbetsliv. Vi erbjuder den enskilda individen en oberoende, likvärdig, professionell och lättillgänglig yrkesvägledning i sitt livslånga lärande.

Nationella mål enligt skolverkets allmänna råd

Skolan ska enligt läroplanerna ge eleven information om utbildningar, studievägar och arbetsmarknad. Skolan ska även vägleda eleverna inför val av utbildning och yrke så att de kan fatta väl underbyggda beslut. Arbetet med studie- och yrkesorientering ska enligt läroplanerna bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

Mål

Mål för kommunens studie- och yrkesvägledning

  • individen ska uppmuntras till nyfikenhet och kreativitet - entreprenörskap i skolan
  • individen ska bli medveten om sig själv, sina intressen och möjligheter
  • individen ska kunna söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv, nationellt och internationellt
  • individen ska kunna fatta egna välgrundade beslut när det gäller studie- och yrkesval.

Uppdrag

Studie - och yrkesvägledarnas uppdrag

  • informera och bedriva professionella vägledningssamtal enskilt och i grupp inför val av utbildning, arbetsliv eller i samband med förändringar i individens redan planerade studier
  • bedriva en öppen och flexibel vägledningsverksamhet och med hjälp av informations- och kommunikationsteknik öka tillgängligheten
  • arbeta konsultativt gentemot utbildningsanordnarnas övrig personal för att säkerställa att studie- och yrkesvägledningen blir en tydlig del av skolornas arbete
  • samverkan om vägledning med näringsliv, offentlig verksamhet och övriga organisationer.