StartKlöverskolan
Kontaktobjekt

Klöverskolan

Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2021-04-27 10:56

Adress: Klövervägen 20-24, 733 32 Sala

Telefon: 0224-74 81 24

Fax: .
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

På Klövern arbetar vi för att miljön ska vara sådan att eleverna trivs. Vi lägger stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla och deras vilja att lära.

Förhållningssätt

 

Vi strävar efter att alltid ha ett lösningsinriktat förhållningssätt. Det går bland annat ut på att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas, både i sitt lärande och i sitt sociala samspel. Vi uppmuntrar de färdigheter som eleven redan har och övar varsamt in nya färdigheter med små steg i taget.

Syfte

Syftet med resursskolan "Klövern" är att eleven får ökad möjlighet att utveckla sina färdigheter i att samvara med andra. Eleven får utveckla tilliten till sin egen förmåga, sin självkänsla och får övning i att styra sitt humör.

Resursskolan blir en betydelsefull tid för elevens skolgång, vanligtvis 1-2 läsår. Kontakten med hemskolan bryts aldrig helt. Målet är att eleven återvänder till klassen med sina nya färdigheter.

Inskolningen är välorganiserad och sker under ca en månad, inledningsvis med stor föräldrasamverkan.

Undervisning

Eleverna har i möjligaste mån samma kunskapsmål som de har i sina hemskolor. Skoldagarna är tydligt strukturerade och anpassade till varje elevs särskilda behov och förutsättningar.

Lärandet fortsätter i alla sammanhang under skoldagen, såväl raster, lunch och övriga aktiviteter är strukturerade i syfte att gynna ett funktionellt beteende och en fungerande social samvaro.

Värdegrunden

I skolan skall elevernas förutsättningar respekteras. All personal vet att varje elev har resurser till utveckling, värdefull erfarenhet, vilja och förmåga att lära.

Personal

Resursskolan är personaltät. Här arbetar legitimerade lärare, specialpedagog och fritidspedagoger. Personalen får regelbunden handledning och samarbetar nära med bland annat skolpsykolog och andra professionella instanser.

Även elevens klasslärare i hemskolan har tät kontakt med personal från Klövern.